-

ua ru eng


№2 (44) 2021 р.

Демографія та соціальна економіка, 2021, 2(44):3-21
doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.003
УДК 316.42 (477)
JEL Сlassifi cation: А 13, J 11, О 035

Т. А. ЗАЯЦЬ, д-р екон. наук, проф., зав. відділу
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
01032, Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: scap@online.ua
ORCID 0000-0002-9767-5527
Scopus ID: 55864441800

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Розділ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
Мова статті: українська
Анотація: У статті розглянуто проблеми формування й утвердження цінностей інноваційного розвитку як нових можливостей розвитку для держави, бізнесу та окремих домогоспо- дарств. Необхідність прискорення соціально-економічного розвитку країни на іннова- ційних засадах завдяки їх сприйняттю у суспільстві як ціннісних орієнтирів та засобів мінімізації ризиків техніко-технологічного відставання України від європейських країн актуалізує цей напрям наукових досліджень. Метою статті є оцінка суспільного сприй- няття цінностей інноваційного розвитку країни, виявлення бар’єрів, що стримують процес інноватизації в країні, та визначення напрямів їх мінімізації у перспективі. Новизною є результати узагальнення умов, необхідних для трансформації орієнтирів інноваційного розвитку у цінності, якими керуються різні суб’єкти при виборі моделі поведінки на ринку чи в конкретних життєвих ситуаціях. Застосовано такі методи до слі дження: системний аналіз, наукове узагальнення і порівняння, економіко-статис- тичний аналіз. З’ясовано, що на тлі невисоких міжнародних рейтингових оцінок Укра- їни за параметром інновацій, нерівномірності їх впровадження у різних сферах еконо- міки, падіння престижності науки проблематично поширити цінності інноваційного розвитку серед управлінських структур, суб’єктів середнього і малого бізнесу, громад- ських структур та окремих домогосподарств. В Україні позитивне суспільне сприй- няття інновацій, відкритість до досягнень науки і техніки поєднується зі скептич- ним ставленням до їх ролі у повсякденні, — думкою про залежність від наукових до- сягнень, які можуть змінювати уявлення про вірне і хибне у житті кожної людини. Інституційна недовіра в українському суспільстві посилює недовіру до результатів інноваційної діяльності, передовсім наукових досліджень. Державна підтримка сфери інноваційної активності в країні залишається слабкою. У статті визначено основні бар’є- ри на шляху сприйняття суспільством інновацій як однієї з пріоритетних цінностей. Виявлено, що їх витоки криються в неефективності державного регулювання іннова- ційної діяльності підприємницьких структур, відсутності цілісної концепції вирішен- ня стратегічних завдань розвитку країни на перспективу, обмеженості споживчих стратегій більшості домогосподарств. Розглянуто основні моделі стимулювання інно- вацій у світовій практиці, виокремлено їх цільові орієнтири, переваги і недоліки. Укра- їна зусиллями держави, бізнесу, громадськості має розвивати європейську модель інно- ваційного розвитку, змінюючи сучасний формат взаємодії суб’єктів продуктивнішим на засадах довіри, партнерства, відповідальності.
Ключові слова: бар’єри розвитку, інноваційна активність, інноваційний розвиток, сприйняття інновацій, цінності
Література:
1. Цілі Сталого Розвитку: Україна. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ home/library/sustainable-development-report/sustainabledevelopment-goals-2017- basseline-national-report.html (дата звернення: 19.01.2021).
2. Людський розвиток в Україні : інноваційний вимір / За ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2008. 316 с.
3. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх роз- витку / За ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень іме- ні М. В. Птухи НАН України, 2016. 328 с.
4. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України / За ред. І. Ю. Єгорова. ДУ Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2020. 308 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/321.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
5. Єщенко П. С. Неоліберальна модель ринку та її вплив на розвиток України. Еконо- міка України. 2020. № 5 (702). С. 25—40.
6. Головатюк В. М. Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-технологічної та інноваційної політики. Наука та наукознав- ство. 2016. № 1. С. 3—15.
7. What Ukrainians Know and Th ink of Human Rights: Nation-wide Research. Еdited by T. Pechonchyk. Kyiv, 2017. URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/ DG/Ombudsman’s%20project/HumanRightsUa_full_fi nal.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
8. Jamrisko M., Lu W. Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation. 2020. URL: https://www.bloomberg.com/ news/articles/2020-01-18/germany-breaks-koreas- six-year-streak-as-most-innovative-nation (дата звернення: 18.01.2021).
9. Ukraine drops in Bloomberg's ranking of innovative economies. Bloomberg, 2020. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-opustilas-v-reytinge-innovatsionnyhekonomik- bloomberg (дата звернення: 18.01.2021).
10. Jamrisko M., Lu W. Th e U. S. Drops Out of the Top 10 in Innovation Ranking. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-globalinnovation- ranking-again-as-u-s-falls (дата звернення: 23.01.2021).
11. Україна опустилася на 85-те місце в щорічному рейтингу конкурентоспромож- ності. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html (дата звернення:
11.02.2021).
12. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/ uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf (дата звернення: 06.02.2021).
13. Th e legatum prosperity index. Creating the Pathways from Poverty to Prosperity. URL: https://docs.prosperity.com/8115/8635/0367/Th e_Legatum_Prosperity_Index_2019.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
14. Україна — 2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/ sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvanivyklyky- pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r (дата звернен- ня: 19.01.2021).
15. 65 % українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-napriamok-rukhu-krainy-opytuvannia/31005152. html (дата звернення: 19.01.2021).
16. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526- 2019-%D1%80#Text (дата звернення: 23.01.2021).
17. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році : науково-аналітична доповідь / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Л. В. Рожкова, О. В. Коваленко. Київ : УкрІНТЕІ, 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za- 2019-1-1.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2019 році. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf (дата звернення: 23.01.2021).
19. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки. Економіка Украї- ни. 2019. № 7—8. С. 16—33.
20. Статистичний щорічник України за 2018 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
21. Eurostat. Your key to European statistics. Gross domestic expenditure on R&D (GERD), % of GDP. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_20/default/table?lang=en (дата звернення: 19.01.2021).
22. Гохберг Л. М., Шувалова О. Р. Инновационное поведение населения. URL: https:// www.hse.ru/org/projects/13315213 (дата звернення: 19.01.2021).
23. Опитування представників бізнесу щодо інноваційної діяльності та актуальних потреб в R&D. Фінальний звіт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsiitransfertehnologiy/ 2020/08/28.08/opituvannya-28-08-2020.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
24. Смирнов А. А. Особенности инновационных процессов в реальном секторе экономики. Вопросы экономики и права. 2013. № 12. С. 50—55.


» pdf