-

ua en


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

До опублікування у фаховому журналі приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання). Публікація статей для авторів – без оплати.
Стаття, подана без дотримання вимог, опублікуванню не підлягає. Рукопис не повинен перевищувати обсяг 17–20 сторінок (разом з літературою, анотаціями) формату А-4, набір тексту через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос). Для набору формул, графіків і таблиць треба використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows. Скановані рисунки і графіки вставляти заборонено. Статті потрібно подавати у друкованому вигляді та в електронному варіанті (електронною поштою). Для публікації в науковому журналі статті подаються українською, російською чи англійською мовами. У статті не повинно бути переносів слів. Останню сторінку статті обов’язково повинні підписати всі автори. Аспіранти і здобувачі мають подавати рекомендацію наукового керівника.
Разом із статтею повинен надати підписаний Ліцензійний договір на використання твору (форма розміщена на сайті журналу).
Кожна стаття повинна мати коди УДК, JEL Сlassification. Схема розташування абревіатур, розміри шрифтів, інтервалів, послідовність розділів, підрозділів, складання літератури та ін. детально висвітлена на сайті журналу. На початку статті мають бути ПІБ автора (авторів), їхній науковий ступінь, посада, назва установи, де працюють, поштова та електронні адреси, номер ORCID, назва статті, ключові слова – українською, англійською мовами та анотації трьома мовами.
Стаття повинна складатися з таких розділів:
постановка проблеми,
актуальність обраної теми,
аналіз останніх досліджень і публікацій,
постановка мети і завдань,
новизна,
методи дослідження,
виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів,
висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
У кінці статті розташовують переліки посилань: література,  References*.
Обсяг анотації українською, російською та англійською мовами повинен складати більше ніж 1800 знаків без пробілів (наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р.).
Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути: інформативними (без загальних слів); структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); змістовними (відображати основний зміст статті; описувати актуальність теми, основну мету дослідження; новизну, методи дослідження, містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено і т. п.), висновок: підсумовувати найбільш значущі результати).
Авторська анотація має: містити пояснення, як було проведено дослідження, без методологічних деталей; не містити посилання та абревіатури.
При викладі розділу «Аналіз останніх досліджень і публікацій» автору необхідно додатково коротко описати 3–4 приклади, яким аспектам досліджуваного питання інші науковці (ПІБ мовою статті та англійською) присвячували роботи.
Графічний матеріал – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них мають бути чіткими та виразними. Під назвою рисунку розміщують джерела посилань.
Таблиці повинні мати назву, їх «шапка» – точно відповідати змістові граф, всі комірки таблиці повинні бути заповнені. Джерела посилань розміщують під таблицею.
Здійснюючи посилання на матеріали журналу «Демографія та соціальна економіка» необхідно використовувати таку транслітеровану назву журналу – Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, та вказувати doi статті.
Увага! У зв’язку із включенням журналу до ряду міжнародних баз даних, список літератури має складатися з двох блоків: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES (ця вимога діє і для англомовних статей):

  1. ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ 7.1:2006 (див. форму 23, затверджену наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №o147). За допомогою ресурсу VAK.in.ua (http://vak.in.ua) можна автоматично, швидко та уніфіковано оформити список використаних джерел;
  2. REFERENCES – той же список літератури, транслітерований у романському алфавіті (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, правила оформлення транслітерованого списку літератури References на сайті http//www.dse.org.ua, розділ для авторів).

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (правила української транслітерації: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, Урядовий кур’єр 10.02. 2010, № 5), а в дужках – англійською мовою. Електронне посилання – http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
Назви праць у списку літератури розміщують в порядку цитування в тексті.
Журнал «Демографія та соціальна економіка» (Demography and social economy) отримує DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта) на всі статті з 2009 р.
Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.
Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або направлена автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертають. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада  Інституту.
Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.
Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.
Термін подання статей до журналу:

  1. до першого номеру до 10 січня (подання журналу до друку 25 лютого поточного року);
  2. до другого номеру до 25 лютого (подання журналу до друку 25 квітня поточного року);
  3. до третього номеру до 10 червня (подання журналу до друку 25 вересня поточного року);
  4. до четвертого номеру до 1 жовтня (подання журналу до друку 5 грудня поточного року);

До тексту статті обов’язково додається авторська довідка: ПІБ автора (авторів) повністю, науковий ступінь, учене звання, місце роботи автора, (співавтора) та посади, повна поштова адреса місця роботи (з індексом), чи повна поштова домашня адреса для отримання авторського примірника, електронна адреса, контактні номери телефонів  авторів.


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES), ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)

Для статей рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в References: ПІБ авторів (транслітерація); назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ]; назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ]; вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).
Детальний опис складання REFERENCES – транслітерованої літератури розміщено на сайті журналу http//www.dse.org.ua. На сайті http://www.slovnyk.ua можна безоплатно скористатися програмою транслітерації українського тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.ru – транслітерація текстів російською  мовою.