-

ua ru eng


№2 (44) 2021 р.

Демографія та соціальна економіка, 2021, 2(44):110-126
doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.110
УДК 331.556.4 (477)
JEL СLASSIFICATION: J61

О. В. ПОЗНЯК, канд. екон. наук, зав. сектору
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
01032, Україна, Київ, бул. Т. Шевченка, 60
е-mail: olex_poznyak@ukr.net
ORCID 0000-0002-1323-3896
Scopus ID 57195780028; 57189273845


УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ЄВРОПІ: СИТУАЦІЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕГІОНУ ПЕРЕБУВАННЯ
Розділ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
Мова статті: англійська
Анотація: Україна є одним з найбільших донорів населення та робочої сили в Європі. Оцінювання міграції українців до країн Європи базується на даних трьох загальнонаціональних опитувань щодо зовнішньої трудової міграції (2008, 2012, 2017), опитування в рамках проєкту TEMPER за участю автора (2017–2018), а також даних низки інших досліджень української трудової міграції, проведених в Україні та країнах-реципієнтах. Метою статті є порівняльний аналіз міграції українців до різних регіонів Європи. Методи дослідження: системний підхід, метод комплексного використання інформації з різних джерел, порівняльний та графічний методи. Науковою новизною статті є виявлення особливостей зовнішньої трудової міграції громадян України залежно від географічного напрямку переміщень. Проаналізовано зміни в тенденціях зовнішньої трудової міграції українців, що відбулися за часів незалежності. Проведено порів няльний аналіз міграції українців до Західної та Східної Європи. Показано, що трудові поїздки до сусідніх з Україною країн здебільшого залишаються циркулярними та короткочасними. Міграція до Західної Європи характеризується переходом від циркулярної до постійної міграції з формуванням нових українських діаспор у країнах-реципієнтах. Проаналізовано склад мігрантів до Західної Європи за статтю, віком, рівнем освіти, регіонами походження, правовим статусом перебування за кордоном то що у порівнянні з українськими мігрантами до Східної Європи та зайнятим населенням України. Особливу увагу приділено професійному складу мігрантів до та після виїзду. Зроблено висновок, що збільшення частки Європейського Союзу в структурі зовнішньої трудової міграції з України є позитивним явищем, оскільки сприяє поширенню європейських цінностей в українському суспільстві. Оцінюються майбутні тенденції української міграції, зокрема в контексті епідемії COVID-19. Представлені пропозиції щодо удосконалення міграційної політики України.
Ключові слова: міграція, трудова міграція, українська діаспора, трансформація міграційних тенденцій, міграційна політика
Література:
1. International Migration Report 2017. (2017). Retrieved from http://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migration Report2017_Highlights.pdf
2. Savitska, O., & Chonyo, V. (2013). Osoblyvosti mihratsiinykh protsesiv naselennia v umovakh hlobalizatsii [Features of migration processes of the population in the conditions of globalization]. Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 23.17, 295-303. [in Ukrainian].
3. An Assessment of the Collection, Distribution, Storage and Analysis of Migration Information in Ukraine. (2015). Kyiv : IOM, Mission in Ukraine.
4. Minich, R., & Kravchuk, P. (2020). The Impact of COVID-19 on Ukrainian Labour Migrants in Czechia, Hungary, Poland and Italy. Policy Brief. Retrieved from https://www. pragueprocess.eu/documents/repo/212/Policy_Brief_Minich_Kravchuk_EN.pdf
5. Libanova, E. M., & Pozniak, O. V. (2020). Zovnishnia trudova mihratsiia z Ukrainy: vplyv COVID-19 [External labor migration from Ukraine: the impact of COVID-19]. Demography and Social Economy, 4 (42), 25-40. https://doi.org/10.15407/dse2020.04.025 [in Ukrainian].
6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). Retrieved from http://data.uis.unesco.org
7. Libanova, E., Tsymbal, O., Yarosh, O., & Lisogor, L. (2016). The transition of Ukrainian youth to the labor market: results of an international study «School-to-work transition surveys» in Ukraine in 2013 and 2015. Geneva : ILO.
8. Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir : nats. dopovid [Ukrainian society: the migration dimension. National report] (2018). Institute of Demography and Social Studies of NAS of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].
9. Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia Ukrainy [Ukrainian External Labor Migration]. (2009). Ukrainian Center for Social Reforms. Kyiv [in Ukrainian].
10. Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labor Migration in Ukraine. (2013). International Labor Organization. Budapest.
11. Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia (za rezultatamy modulnoho vybirkovoho opy tuvannia). Statystychnyi biuleten [External labor migration of the population (according to the results of the modular choice of the survey). Statistical bulletin]. (2017). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].
12. Chmielewska, I., Dobroczek, G., & Puzynkiewicz, J. (2016). Citizens of Ukraine working in Poland - survey report. National Bank of Poland. Warszawa [in Polish].
13. Mikheyeva, O. (Eds). (2018). Vyklyky suchasnoi mihratsii: ukrainska spilnota v Paryzhi [Chal lenges of Contemporary Migration]: The Ukrainian Community in Paris. Lviv : The Uk rainian Catholic University [in Ukrainian].
14. Lenoël, A., Cerrutti, M., Croitoru, A., Hnatyuk, T., Maguid, A., Maidanik, I. et al. & Vanden bunder, A. (2018). Report on Non-Economic Impacts of Temporary, Circular and Permanent Migration. TEMPER EU Project. Retrieved from http://www.temperproject.eu/ wp-content/uploads/2019/12/Working-Paper-12-TEMPER.pdf
15. Obućina O., Beauchemin C., Cerrutti, M., Deliu, A., Havryliuk, O., Lenoël, A. et al. & Vandenbunder, A. (2018). Report on the Economic Integration of Return Migrants. TEMPER EU Project. Retrieved from http://www.temperproject.eu/wp-content/uploads/2019/12/ Working-Paper-11-TEMPER.pdf
16. International Organization for Migration. (IOM). (2019). Survey on migration and human trafficking in Ukraine, Moldova, Belarus and Georgia, 2019. Retrieved from http://iom.org. ua/sites/default/files/iom_regional_ct_survey_2019_eng_print.pdf
17. International Organization for Migration. (IOM). (2017). Survey on migration and human trafficking in Ukraine, 2017. Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_ and_human_trafficking_in_ukraine_eng.pdf
18. Pererakhunok danykh pro pryvatni hroshovi perekazy v Ukrainu za 2015-2017 roky [Recalculation of data on private money transfers to Ukraine for 2015-2017] (2018). National Bank of Ukraine. Kyiv. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ Remittances %20_2015-2017.pdf?v=4 [in Ukrainian].
19. Pozniak, O. (2016). Otsiniuvannia naslidkiv zovnishnoi trudovoi mihratsii v Ukraini [Evaluation of consequences of external labor migration in Ukraine]. Demography and social economy, 2 (27), 169-182. https://doi.org/10.15407/dse2016.02.169 [in Ukrainian].
20. Drbohlav, D., & Jaroszewich, M. (Eds.) (2016). Ukrainian Migration in Time of Crisis: Forced and Labor Mobility. Prague.
21. Ukrainian workers in Poland “migrate” to trade and logistics. Radio Freedom. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/30514765.html

» pdf