-

ua ru eng


№2 (44) 2021 р.

Демографія та соціальна економіка, 2021, 2(44):74-91
doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.074
УДК 364.2, 316:61(614)(477)
JEL СLASSIFICATION: J17, І12, І18, H51, D 46

Н. О. РИНГАЧ, д-р наук з держ. упр., голов. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
01032, Україна, Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: n_ryngach@ukr.net
ORCID 0000-0002-5916-3221

Л. Й. ВЛАСИК, асистент кафедри соціальної медицини
та організації охорони здоров’я
Буковинський державний медичний університет
58002, Україна, Чернівці, Театральна пл., 2
E-mail: lyubov.vlasyk@gmail.com
ORCID 0000-0002-9241-5152


ЦІННІСТЬ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Розділ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
Мова статті: українська
Анотація: Здоров’я є загальновизнаною цінністю та передумовою повноцінних життя, праці і соціальної реалізації людини, задоволення матеріальних і духовних потреб, її економіч ної, політичної, наукової, культурної діяльності. Метою статті було на основі сучасних підходів до сутності цінності здоров’я та належних позицій, задекларованих законодавством України, продемонструвати місце здоров’я та його охорони в ієрархії загальнолюдських цінностей; за результатами різних соціологічних досліджень охарактеризувати рівень відповідності реальної профілактичної активності проголошеній цінності здоров’я. Застосовано метод контент-аналізу (для вивчення сучасних поглядів на цінність здоров’я та відображення його у національному законодавчому полі) та соціологічний метод (для оцінки рівня відповідності між задекларованою цінністю здоров’я та реальною активністю, спрямованою на його збереження та укріплення). Здійснено компаративний аналіз низки опитувань населення (їх фрагментів), виконаних в Україні та за кордоном, що стосувалися важливості категорії здоров’я у переліку життєвих цінностей, пріоритетності витрат державного бюджету, розуміння громадянами європейських цінностей тощо. Проаналізовано результати дослідження з вивчення медичної активності економічно активного населення (18—69 років) Чернівецької області та опитування населення працездатного віку ( 18—59 років) у Дніпропетровській області 1. Також проаналізовано дані дослідження профілактичної активності лікарів первинної ланки у царині промоції здорового способу життя та усунення чинників ризику основних неінфекційних захворювань. Проведено паралелі з іншими соціологічними дослідженнями. У статті проілюстровано різницю між проголошенням основним законом (Конституцією України) найвищої соціальної цінності життя і здоров’я людини, та пріоритетності охорони здоров’я як напряму державної діяльності (Основами законодавства України про охорону здоров’я); поставленими задачами з реалізації країною Цілей Сталого Розвитку та розподілом видатків Державного бюджету України на поточний 2021 рік (зокрема, обсягом і часткою, виділеними на охорону здоров’я). У роботі доведено наявність соціально значущої проблеми значної розбіжності між ступенем проголошуваної людьми цінності здоров’я та реальною діяльністю з його збереження і укріплення. Обґрунтовано необхідність відображення концепції цінності здоров’я у соціальній політиці країни загалом та політиці у сфері громадського здоров’я зокрема; у повсякденній медичній практиці, передусім завдяки реальному пріоритетові профілактичної складової. Необхідними умовами втілення концепції цінності здоров’я визначено спадкоємність формування і реалізації політики при зміні урядів, стабільність та достатність наданих для її реалізації ресурсів та розвиток системи, орієнтованої на пацієнта (patient-centered system).
Ключові слова: здоров’я, цінність, профілактична діяльність, соціологічне дослідження.
Література:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (ред. від 01.01.2020). URL: https: /zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 12.04.2021).
2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII, ред. від 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення 02.05.2021).
3. Rokeach M. The Nature of Human Values. Free Press, New York, USA, 1973.
4. Marzorati C., Pravettoni G. Value as the key concept in the health care system: how it has influenced medical practice and clinical decision-making processes. J Multidiscip Health; No. 10. Р. 101—106. URL: https: doi: 10.2147/JMDH.S122383
5. Porter M. E. What is value in health care? N Engl J Med. 2010. No. 363(26). Р. 2477—2481.
6. Elton J. What does ‘value’ mean in Healthcare? URL: https://www.reutersevents.com/ pharma/column/what-does-value-mean-healthcare
7. Sustainable Development Goals Ukraine 2019. Monitoring report / Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine and State Statistics Service of Ukrainе, UNICEF in Ukraine, 2020. 84 р.
8. Healthy, prosperous lives for all in the European Region. High-level Conference on Health Equity (Ljubljana, Slovenia, 11-13 June 2019). Background paper. Copenhagen, 2019. 24 р.
9. Портер М., Ольмстед Тайсберг Э. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. Киев, 2007. 620 с.
10. Рингач Н. О. Здоров’я як складова людського капіталу та запорука розвитку. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. Вип. 11. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 249—258.
11. Богатирьова Р. В. Детермінанти здоров’я та національна безпека : монографія / ред. Ю. І. Кундієв. Київ, 2011. 446 c.
12. Cohen J. P. Is There a Future for Value-Based Contracting? Value in Health.Vol. 23. Is. 4. Р. 416—417.
13. Свінціцький А. С. Здоров’я населення як важливий чинник державотворення та національної безпеки. Практикуючий лікар. 2013. № 2. С. 7—13.
14. Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие. Москва: Академия, 2012. 202 с.
15. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків, 2017. 488 с.
16. Кудрявцева Е. Н. Здоровье человека: проблемы, суждения. Вопросы философии. 1987. № 12. С. 98—109.
17. Исследовательский центр портала Superjob.ru, 8.10.2020. URL: https://www.superjob. ru/research/articles/112487/zdravoohranenie-i-obrazovanie-dolzhny-byt-prioritetnymistatyami-gosbyudzheta/ (дата звернення: 18.04.2021).
18. Здоров’я — найбільше багатство людини й нації! / Сайт Демидівської сільської ради. URL: https://demydivska-gromada.gov.ua/news/14-36-42-21-03-2018/ (дата звернення: 12.04.2021).
19. Лободіна З. Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток. Світ фінансів. 2013. № 1. С. 75—86.
20. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text
21. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082- IX (ред. від 01.05.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-IX#Text (дата звернення: 02.05.2021).
22. Українське суспільство та європейські цінності / звіт за результатами соціологічного дослідження. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf (дата звернення: 03.05.2021).
23. Gazizullina P. Socio-economic determinants of adolescent health in Russia. Population and Economics. 2018. Vol. 2. Іs. 3. Р. 70—113.
24. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) / Гол. редактори В. М. Ворона, М. О. Шульга. Київ, 2019. 517 с.
25. Власик Л. Й. Досвід пацієнта та його роль у медичній активності на прикладі економічно активного населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2020. № 3 (85). С. 89—97.
26. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348- 18#Text (дата звернення: 12.04.2021).
27. Рингач Н. О., Керецман А. О. Обізнаність щодо здорового способу життя та дотримання його принципів. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Полтава, 25.05.2018). С. 15—19.
28. Rynhach N., Sarioglo V., Kanyuka H., Andrieieva I. The Prevalence of the Main Risk Factors for Cardiovascular Diseases According to the Survey of the Working Age Po pulation of Dnipropetrovsk Oblast / Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium Abstract Directory (Kyiv, 20—24 May 2019). P. 361.
29. Levin-Zamir D., Nutbeam D., Sorensen K., Rowlands G., Van den Broucke S. & Pelikan J. Brief report on the International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) position statement on health literacy: a practical vision for a health literate world. Public Health Panorama. 2019. Vol. 5. Іs. 2—3. Р. 206—209.
30. Health literacy. The solid facts / Edit. by I. Kickbusch, J. M. Pelikan, F. Apfel and A. D. Tsouros. Copenhagen, WHO, 2013. 86 p.


» pdf