-

ua ru eng


№2 (44) 2021 р.

Демографія та соціальна економіка, 2021, 2(44):22-36
doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.022
УДК 311.2:330.3
JEL: O35

В. П. ЗВОНАР, д-р екон. наук, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
01032, Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: viktorzvonar@yahoo.com
ORCID 0000-0003-1300-4791
Scopus ID 57191198732

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Розділ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
Мова статті: українська
Анотація: Актуальність статті визначена тим, що реалізація соціального капіталу та формування громадянського суспільства в сучасних умовах потребують інноваційних рішень і якісно нових організаційних сценаріїв, здатних враховувати прискорений темп суспільного життя та виклики ціннісних трансформацій у суспільстві. З огляду на це, мета статті полягає у формуванні сучасного інструментарію розвитку соціального капіталу, що використовував би соціальний та інноваційний потенціал інститутів громадянського суспільства і водночас утверджував їх діяльність як одну із базових суспільних цінностей сьогодення. Методологічною основою дослідження стали системний підхід, прийоми абстрагування й узагальнення, порівняльний аналіз. Наукова новизна роботи полягає у висвітленні специфіки й обґрунтуванні доцільності запровадження нових ресурсних, комунікаційних та інфраструктурних технологій, покликаних стимулювати нагромадження соціального капіталу в українському суспільстві через активізацію солідаризаційної ролі громадянського суспільства. У статті окреслено можливості використання публічно-приватно-громадського партнерства як модернізованої структури публічно-приватного партнерства для інноваційного впливу на соціальну капіталізацію у суспільстві. Автором визначено пріоритетні напрями, за якими має активізуватися співпраця між різними суб’єктами соціально-економічного розвитку в рамках осучасненого партнерства. Обґрунтовано, що ця співпраця зміцнює ресурсну основу розвитку соціального капіталу, розкриваючи потенціал інститутів громадянського суспільства. Запропоновано нові підходи до інфраструктурного забезпечення діяльності з нарощування соціального капіталу, засновані на принципах громадського активізму і системної децентралізації. Виявлено значення хабів соціальної активності як центрального елементу інноваційної інфраструктури підтримки громадських проєктів і функціонування місцевих громад. Обґрунтовано переваги agile-фреймворків як інноваційних комунікаційних технологій зміцнення соціального капіталу.
Ключові слова: інновації, соціальний капітал, партнерство, громадянське суспільство, соціальні хаби, agile-принципи
Література:
1. Грановеттер М. Сила слабых связей. Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. С. 31—50. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2009-4-31-50
2. Геєць В. Розвиток соціального капіталу — найбільше багатство у світі. Віче. 2011. № 1. С. 22—26.
3. Грішнова О., Полив’яна Н. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу. Україна: аспекти праці. 2009. № 5. С. 19—24.
4. Єлісєєва Л. В. Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7429 (дата звернення: 15.02.2021).
5. Заяць Т. А., Комеліна О. В. Нові аспекти розвитку соціального капіталу в умовах інноваційно-інформаційної трансформації економіки в Україні. Академічна й університетська наука: результати та перспективи : зб. наук. пр. XІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (10—11 груд. 2020). Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 39—42.
6. Звонар В. П. Джерела та принципи розвитку соціального капіталу. Економіка України. 2021. № 1. С. 24—39. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.024
7. Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках. Київ : Центродрук, 2011. 152 с.
8. Баталов О. А. Особливості застосування державно-приватного партнерства як механізму реалізації нової регіональної політики : аналіт. записка / Національний інститут стратегічних досліджень. 2013. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1239/ (дата звернення: 15.02.2021).
9. Зубченко С. О. Перспективи використання державно-приватного партнерства у реалізації українських гуманітарних проектів : аналіт. записка / Національний інститут стратегічних досліджень. 2013 (лютий). URL: http://www.niss.gov.ua/articles/ 1068/ (дата звернення: 20.01.2021).
10. Public-Private People Partnership: Winning in collaboration / Pricewaterhousecoopers (PwC). URL: http://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2014/public-private-peoplepartnership-winning-in-collaboration.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
11. Ільченко Н. В. Формування комплексної системи забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2013. №. 1. С. 136—148.
12. Europe’s creative hubs. Who they are, what they do. Summary report — 2015/ British Council; The European Creative Business Network; ADDICT. URL: https://creativehubs. org/admin/docs/Hub%20Research%20Final.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
13. Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку : монографія / ред. П. В. Пашко, Л. Л. Лазебник; Державна фіскальна служба України; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь, 2019. С. 205—209.
14. Дослідницька лабораторія, джерело соціального капіталу та інструмент боротьби зі стереотипами: хто і навіщо створює креативні хаби в Україні. Культура і Креативність. URL: https://www.culturepartnership.eu/ua/article/khto-%D1%96-nav%D1% 96scho-stvoryue-kreatyvn%D1%96-haby-v-ukrain%D1%96-chastina-%D0%86 (дата звернення: 19.07.2020).
15. Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія/ за ред. Л. М. Ільїч. Київ : КУБГ, 2021. С. 190—207.
16. Комарова К. Agile-філософія як інструмент використання гнучких підходів в публічному управлінні. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. Спецвип. № 1. С. 68—
71. https://doi.org/10.15421/152043
17. Manifesto for Agile Software Development. URL: http://agilemanifesto.org/ (дата звернення: 20.01.2021).
18. Сидоренко А. Методологии Agile и Lean в применении к общественным проек там. Теплица социальных технологий. URL: https://te-st.ru/2016/11/18/sidorenko-krsk-lecture/ (дата звернення: 20.01.2021).
19. Рябоконь Н., Рябоконь Б., Рябоконь А. Впровадження метолодогії Agile: ціннісно орієнтований підхід. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 49. С. 34—43. URL: http://dspace.nuph.edu. ua/handle/123456789/11783 (дата звернення: 20.01.2021).


» pdf