-


№1 (17) 2012 р.

Демографія та соціальна економіка, 2012, 1(17):77-86
doi: https://doi.org/10.15407/dse2012.01.077

О.А.МАЛИНОВСЬКА
доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Розділ: Модернізація українського суспільства: чинники, переумови, перспективи.
Мова статті: українська
Анотація: У статті йдеться про взаємозв’язок міжнародної міграції та модернізації, тобто розвитку та удосконалення суспільства. Зроблено висновок про його суперечливість, а також про значний позитивний потенціал міграції для розвитку, умовою використання якого є адекватна міграційна політика і на національному, і на міжнародному рівнях.
Ключові слова: міграція, трудова міграція, перекази, модернізація.
Література:
1. Михальченко М. І., Горєлов М. Є., Дергачов О. П. та ін. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз // Сучасна українська політика: Аналітичні доповіді Ін-ту політич. і етнонац. дослід. ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – С. 7–88.
2. Гош Б. Управление миграциями : поиски отсутствующего режима? // Миграции без границ: эссе о свободном передвижении людей / Под ред. Антуана Пеку и Поля Гюштенера. – М.: ЮНЕСКО, 2009. – С.152.
3. Массеу Д. На пути к всеобъемлющей модели международной миграции // Мир в зеркале международной миграции/ Гл. ред. В.А.Ионцев. – М.: МАКС-Пресс, 2002.– (Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир; Вып. 10). – С.146.
4. Глущенко Г.И. Миграция и развитие : мировые тенденции //Вопросы статистики. – 2008. – №2. – С. 65–79.
5. Международная миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря/ ООН. Генеральная Ассамблея. Шестидесятая сессия. Пункт 54(с) повестки дня. Глобализация и взаимозависимость: международная миграция и развитие. А/60/871. – С.53.
6. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. Доклад о развитии человека 2009 /ПРООН. – М.: «Весь Мир», 2009. – С.14.
7. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави / За заг. ред. В.М.Гейця. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – С.6.
8. Сайт Державної служби статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/
9. World Bank. Migration and remittances Factbook 2011. – Washington, 2010. – P. 249.
10. Комплексне демографічне дослідження в Україні/ За ред. Е.Лібанової. –К.: Український центр соціальних реформ, 2005. – С.144.
11. UN Population division. – http:www.esa.un.org/UNPP/p2k0data.asp
12. Дослідження у сфері трудової міграції: Україна (аналітична доповідь) /Док-т для обговорення на Нац. тристоронньому семінарі з питань зовнішньої труд. міграції у рамках проекту МОП „Можливості проф. навчання, зайнятість і мігр. політика як фактори запобігання й скорочення масштабів торгівлі жінками в Україні” (2–4 лип. 2005 р.).
13. Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції, Верховна Рада України. Парламентські слухання 17 листопала 2004 р., – http:www.portal.rada.gov.ua
14. Зовнішня трудова міграція населення України / Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 118 с.
15. Національний банк України. Огляд приватних грошових переказів в Україну, що відображаються в статистиці платіжного балансу. – http//:www.bank.gov.ua/Publication/econom/Balans/Ogl_grosh_perekaz.pdf
16. Ratha D., Mohapatra S., Scheja E. Impact of Migration on Economic and Social Development. A Review of Evidence and Emerging Issues /The World Bank. – Policy research working paper 5558. – February 2011.
17. Міграційні процеси в Україні, сучасний стан і перспективи / За ред. О.В.Позняка. – Умань, 2007. – С.139.
18. Становлення середнього класу в Україні: домінанта національної стратегії України / [Каліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – С. 433–435.
19. Costs and Benefits of International Migration. World Migration Report 2005. – IOM, 2005. – Р.192.
20. Lowell L., Gerova S. Diasporas and Economic Development: State of Knowledge. – Washington: World Bank, 2004. – Режим доступа: http://www.siteresources.worldbank.org 21. Социально-незащищенные группы населения. Отдельные вопросы: Решение новых вопросов в области миграции/ ООН. Экономический и Социальный Cовет. – E/ESCAP/CESI(2)2// – 19 September 2005.
22. Трудова міграція і соціальний капітал Західного регіону України: проблеми і підходи до їх розв’язання /Регіональний філіал НІСД. – Львів, 2005. – С.30.
23. Кучинська О. Вплив інтеграційних процесів на економічну активність населення, зайнятість та ринок праці // Економіка та держава. – 2006. – № 3.– С.82–83.

» pdf