j-dse@ukr.net

Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (17) 2012 р.

Демографія та соціальна економіка, 2012, 1(17):43-50
doi: https://doi.org/10.15407/dse2012.01.043

О. Ю. АМОСОВ
доктор економічних наук, професор, Перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Н. Л. ГАВКАЛОВА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри регіональної економіки Харківського національного економічного університету

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Розділ: Модернізація українського суспільства: чинники, переумови, перспективи.
Мова статті: українська
Анотація: Подано дефініцію категорії «модернізація», представлено розвиток школи модернізації. Визначено сутність синтезованого капіталу та обґрунтовано його місце в забезпеченні модернізації вітчизняної економіки. Доведено, що капіталізація синтезованого капіталу є засобом модернізації суспільства: якщо цього не відбудеться, то можлива анігіляція процесів його розвитку.
Ключові слова: синтезований капітал, модернізація, капіталізація, управління знан- нями.
Література:
1. Berlie, Jean A., ed. Islam in China, Hui and Uyghurs: between modernization and sinicization (Bangkok, White Lotus Press, 2004) ISBN 9744800623.
2. Blokland, Hans, and Nancy Smyth Van Weesep, eds. Modernization and Its Political Consequences: Weber, Mannheim, and Schumpeter (2006).
3. Chin, Carol C. Modernity and National Identity in the United States and East Asia, 1895-1919 (Kent State University Press; 2011) 160 p.
4. Macionis, John J.; Ken Plummer (2008). Sociology (4th ed.). Pearson Education. ISBN 0132051583.
5. Модернізація України – наш стратегічний вибір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rda.sarny.rv.ua/node/1414
6. Головко В. «Модернізація» як метанарратив української історії // Проблеми Історії України: факти, судження, пошуки. – 2003. – № 9. – С. 410–427.
7. Зеленько Г. І. Україна і Польща: моделі політичної модернізації. Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – К., 2001. – 16 с.
8. Михальченко М. І., Горєлов М. Є., Дергачов О. П. та ін. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз // Сучасна українська політика: Аналітичні доповіді Ін-ту політич. і етнонац. дослід. ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – С. 7–88.
9. Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 8. – М., 2002. – С. 146–168 (Постраничные примечания). С. 146.
10. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азраиляна – 3-е издание стереотипное. – Институт новой экономики, 1998. – 864 с.
11. Капитализация экономики: проблемы и перспективы. Материалы семинара (ч. 2) – Режим доступа http://www.ief.org.ua/IEF_rus/ET/Kapitalizaciya306.pdf
12. Макушкин А. Основные сценарии развития глобальной экономики до 2030 г. – Режим доступа http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2010-06-29/osnovnie-stsenarii-razvitiya-globalnoy-ekonomiki-do-2030-g.html
13. Амосов О. Ю. Науковий досвід О. Г. Лібермана та капіталізація знань: сучасні реалії / О. Ю. Амосов, Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова // Ліберманівські читання – 2009. Економічна спадщина та сучасні проблеми. Монографія / Під заг. ред. Пономаренка В. С., Кизима М. О., Зими О. Г. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 296 с.
14. Гавкалова Н. Л. Формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу: дис. доктора екон. наук : 08.00.04 / Н. Л. Гавкалова. – Харків, 2009. – 572 с.
15. http ://www. rada. gov. ua

» pdf