-


№1 (17) 2012 р.

Демографія та соціальна економіка, 2012, 1(17):110-119
doi: https://doi.org/10.15407/dse2012.01.110

О.М. ВІННИК
доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ПРАВОВІ АСПЕКТИ)
Розділ: Публічно-приватне партнерство.
Мова статті: українська
Анотація: Стаття присвячена проблемам правового регулювання відносин державно-приватного партнерства в Україні та організаційним технологіям, що використовуються у цих відносинах. Визначено ключові риси державно-приватного партнерства, проаналізовано стан актів законодавства, що регулюють відносини такого партнерства, виявлено прогалини в правовому регулюванні та запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: державно-приватне партнерство; державний партнер; приватний партнер; форми державно-приватного партнерства; організаційно-господарські технології; вдосконалення правового регулювання.
Література:
1. Управлінські технології: поняття та види [Електронний ресурс] Режим доступу : http:// www.pravo.vuzlib.net/book_z811_page_30.html
2. Вінник О.М. Проблеми правого регулювання корпоративних і партнерських відносин: Монографія / Вінник О.М. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – 166 с.
3. Public-private partnership (PPP) [Electronic resource]. Wikipedia. — Way of access : http:// en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
4. United Nations Economic Commission for Europe. GUIDEBOOK ON PROMOTINGGOOD GOVERNANCE IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS. New York and Geneva, 2008 [Electronic resource]. // http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
5. Агроскин В. “О кооперации”. Три вопроса о частно-государственной кооперации [11.05.2003] [Электронный ресурс] / Виктор Агроскин. — Режим доступа : http://prompolit.ru/86878.
6. Государственно-частное партнерство: симбиоз государства и бизнеса [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://bujet.ru/article/59841.php.
7. Кнаус В. В. Управление развитием государственно-частного партнерства . автореферат дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 [Электронный ресурс] / В. В. Кнаус — Режим доступа : http://www. rags.ru/files/dissertation/437.doc
8. Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and conces- sions [Electronic resource] EUR-Lex. – Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:52004DC0327:EN:NOT
9. Руководство по партнерству государственного и частного секторов : Public-Private Partner- ship (PPP) Handbook [Электронный ресурс] Азиатский банк развития. – ADB.org. – Режим доступа : http://www.adb.org/Documents/Translations/Russian/Public-Private-Partnership-ru.pdf.
10. Public Private Partnerships In Germany – An Overview [Electronic resource]. // http://www. mondaq.com/article.asp?articleid=87762
11. Normative acts [Electronic resource] // http://www.ppp.gov.lv/en/view_1277.html
12. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. // ВВР. – 2010. –№ 40. – Ст. 524.
13. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затв. постановою КМУ від 11.04. 2011 р. N 384 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 28. – Ст. 1168.
14. Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затв. пост. КМУ від 16.02.2011 р. N 232 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. – Ст. 769.
15. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затв. пост. КМУ від 11.04.2011 р. № 384 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1168.
16. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 41.– Ст. 372.
17. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : Закон України від 14.12.1999 р. (в ред. Закону від 15.01.2009 р.) // ВВР. — 2009. – № 25. – Ст. 312.
18. Про оренду державного та комунального майна : Закон України від 10.04.1992 р. (в ред. Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР. – 1995. – № 15. – Ст. 99.
19. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14.09.1999 р. // ВВР. – 1999.– № 44. – Ст. 391.
20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
21. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР. – 2003.– № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
22. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. // ВВР. – 2006.– № 46. – Ст. 456.
23. Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затв. пост. КМУ від 09.02. 2011 р. № 81 // Офіційний вісник України. – 2011 р. – № 10. – Ст. 458.
24. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затв. Указом Президента України від 31.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – стор. 20. – ст. 1666.
25. Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, затв. Указом Президента України від 12.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 39. – Ст. 1593.
26. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP) [Electronic resource] – Way of access : www.mf.gov.si/slov/javnar/53646-ZJZP_EN.pdf
27. Public–Private Partnerships Law, 9 July 2009 [Electronic resource] – Way of access : http://www. ppp.lv/fetch_6625.html.
28. Про державне регулювання відносин у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. // ВВР. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
29. Types of Public-Private Partnerships [Electronic resource]. – Way of access : http://www.ncppp. org/howpart/ppptypes.shtml
30. Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordi- nating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors [Electronic resource] EUR–Lex. – Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
31. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. // ВВР– 2011, N 28. – ст.255.
32. Проект Інноваційного кодексу України. – Х. : Право, 2011. – 136 с.
33. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. // ВВР. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.
34. Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1992 р. (в ред. Закону від 19.02.1997 р.) // ВВР. – 1997. – № 17. – Ст. 122.
35. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. // ВВР. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
36. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. // ВВР. –1996. – № 51. – Ст. 292.
37. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23.11.2011 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 31. – Ст. 1193.
38. Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України, затв. Указом Президента України від 31.05.2011 р. № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 17. – Ст. 788.
39. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
40. Про Антимонопольний комітет України : Закон України вiд 26.11.1993 р. // ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
41. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 р. // ВВР– 2005, № 35–36, № 37. – Ст. 446.
42. Державно-приватне партнерство як альтернатива приватизації // http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=1916
43. Шликов Д.В. Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства. Автореферат дис. к.ю.н.: спец. 12.00.04 / Національна юридична академія України їм. Я. Мудрого / Д.В.Шликов. – Харків, 2010. – 20 с.
44. Сиротюк О.Д. Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства. Автореферат дис. к.ю.н.: спец. 12.00.04./ Інститут економіко-правових досліджень НАН України / О.Д.Сиротюк. – Донецьк, 2011. – 18 с.
45. Public Private Partnership. A Guide for Local Government // http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/ policy_research/library/public_private_partnerships.pdf
46. Guidelines for Successful Public – Private Partnerships // http://europa.eu.int/comm/region- al_policy/sources/docgener/guides/PPPguide.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge- ner/guides/ppp_en.pdf

» pdf