-

ua ru en


2 (33) 2018

Demography and social economy, 2018, 2(33):154-167
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.02.154
UDC 316.334.55 : 316.42 (477)
JEL CLASSIFICATION: J11, J19

L.V. Holovko
PhD (Economics), Senior Research
Ptukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine
01032, Ukraine, Kyiv, blvd Taras Shevchenko, 60
E-mail: holovko_lilia@ukr.net

IMPROVEMENT OF RURAL SETTLEMENTS IN UKRAINE: CURRENT PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION
Section: LEVEL OF LIFE AND EMPLOYMENT
Language: Ukrainian
Abstract: The problems of improvement of rural settlements are determined and ways of their solution in the conditions of decentralization are grounded, which will help to reduce regional disproportions in the social development of rural settlements in Ukraine. The author stresses that the implementation of reforms in our country is through the reconstruction of a certain sphere, the introduction of a completely new institutional field in the context of the updated legislation. It has been outlined that the key indicator in the course of these processes is the degree of responsibility and the level of cooperation between local authorities and community members in finding opportunities for its long-term development and changing the quality of life of Ukrainians in communities. The international and national experience of the improvement of rural settlements in accordance with the needs of their population is analyzed. The main problems of rural settlements improvement in the regions of Ukraine are determined. It is substantiated that the main components of the improvement of rural settlements, which contribute to the increase of living standards and the availability of social services, including communal services, are the provision of peasants with transportation and engineering infrastructure. Improving the state of the transport and engineering infrastructure is the main task at both the local and state level. In this context, the role of local selfgovernment bodies in carrying out measures on rural settlements improvement is estimated. The positive impact of decentralization processes on improvement level of peripheral villages in certain regions is grounded. The positive influence of the decentralization process on improvement of villages is argued. The positive influence of population activation on common living conditions improvement in rural settlements is established. The importance of improving the regulatory framework for concession implementation is determined. Ways of improvement of Ukrainian rural settlements and of rural population living conditions are proposed.
Key words: rural population, rural settlements, living conditions, improvement of rural settlements, united territorial communities, activation of rural communities.
References:
1. Pro sxvalennya Koncepciyi reformuvannya miscevogo samovryaduvannya ta tery`torial`noyi organizaciyi vlady` v Ukrayini: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 01.04.2014 [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Concept of Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]. (2014, April 01). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy vid 16.10.2012 5459-VI Pro blahoustrii naselenykh punktiv [The Law of Ukraine On the improvement of settlements 16.10.2012 5459-VI]. (2017, 17 January). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 [in Ukrainian].
3. Libanova, E.M., Sariohlo, V.H. & Makarova, O.V. et al. (2012). Sotsialni rezultaty derzhavnykh prohram : teoretyko-metodolohichni ta praktychni aspekty otsiniuvannia [The social results of government programs : theoretical, methodological and practical aspects of assessment]. Uman : Sochinskyj [in Ukrainian].
4. Transformaciya sil`s`kogo rozselennya v Ukrayini [Transformation of rural settlement in Ukraine] (2017) Insty` tut demografiyi ta social`ny`x doslidzhen` im. M.V. Ptuxy` NAN Ukrayiny`. Kyiv. [in Ukrainian].
5. Ihnatenko, O.P. (2014). Analiz stanu ta problem u sferi blahoustroiu naselenykh punktiv [Analysis of the situation and problems in the field of improvement of settlements]. Derzhavne upravlinnia : udoskonalennia ta rozvytok - Public Administration: Improvement and Development. Retrieved from http://www. dy.nayka.com.ua/?op=1&z=734 [in Ukrainian].
6. Zalizko, V. D. (2015) Indeksnyi metod v otsintsi blahoustroiu silskykh terytorii [Index method for assessing the improvement of rural areas]. Ekonomika APK - 1, Economy of the ARC, 6469 [in Ukrainian].
7. Memorandum pro vzaiemorozuminnia u sferakh enerhoefektyvnosti, vidnovliuvanoi enerhetyky ta alternatyvnykh vydiv palyva mizh Derzhavnym ahentstvom z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy ta Ministerstvom zakordonnykh sprav Finliandskoi Respubliky vid 24.01.2017 [Memorandum of Understanding on Energy Efficiency, Renewable Energy and Alternative Fuels between the State Energy Efficiency and Energy Conservation Agency of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Finland dated January 24, 2017]. (2017, 24 January). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246_001-17 [in Ukrainian].
8. Yaroshchuk, O. (2015). Mistseve samovriaduvannia v Polshchi: dosvid dilnyts i hmin [Local government in Poland: experience of polling stations and gmin]. prostir.ua. Retrieved from https://www.prostir. ua/?focus=mistseve-samovryaduvannya-v-polschi-dosvid-dilnyts-i-hmin [in Ukrainian].
9. Kushch, O.Ie. (2015). Zakordonnyi dosvid optymalnoho spivvidnoshennia riznykh form vlasnosti u komunalnomu hospodarstvi [Foreign experience of the optimal ratio of various forms of ownership in the communal economy]. Teoriia i praktyka pravoznavstva - Theory and practice of jurisprudence, 2 (8), 1-13 [in Ukrainian].
10. Detsentralizatsiia ta reforma mistsevoho samovriaduvannia: rezultaty druhoi khvyli sotsiolohichnoho doslidzhennia [Decentralization and Local Self-Government Reform: Results of the second wave of sociological research]. (2016). Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii. rm.coe.int. Retrieved from https://rm.coe.int/16806dcbe3 [in Ukrainian].
11. Pres reliz za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia [Press release on the results of sociological research]. (2017). razumkov.org.ua. Retrieved from http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2017_ Press_reliz_4_company.pdf [in Ukrainian].
12. Natalenko, N. (2016). Vykonannia mistsevykh biudzhetiv OTH Khmelnytskoi oblasti u 2016 rotsi, yak dzerkalo detsentralizatsii [Implementation of local budgets of OTG of Khmelnitsky region in 2016 as a mirror of decentralization]. csi.org.ua. Retrieved from https://www.csi.org.ua/vykonannya-mistsevyhbyudzhetiv- otg-hmelnytskoyi-oblasti-u-2016-rotsi-yak-dzerkalo-detsentralizatsiyi/ [in Ukrainian].
13. Sotsialno-ekonomichne stanovysche silskykh naselenykh punktiv Ukrainy [Socio-economic situation of rural areas Ukraine]. (2014). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
14. Analiz stanu sfery dorozhno-mostovoho hospodarstva za 2016 r. [Analysis of the state of the sphere of road and bridge economy in 2016]. (2017). minregion.gov.ua. Retrieved from http://www.minregion. gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/analiz-stanu-sferi-dorozhno-mostovogo-gospodarstvaza- 2016-rik/ [in Ukrainian].
15. Pres-sluzhba Zakarpatskoi oblrady [The press service of the Transcarpathian Regional Council]. (2017). uzhgorod.in. Retrieved from http://uzhgorod.in/ua/novini/2017/avgust/deputati_zakarpats_koyi_oblradi_prosyat_ukrzaliznicyu_zbil_shiti_kil_kist_proyiznih_ kvitkiv [in Ukrainian].
16. Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 997-XIV Pro kontsesii [Law of Ukraine On Concessions 16.07.1999 997-XIV] (1999, 16 July) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/997-14 [in Ukrainian].
17. Kotsiurba, O.Iu. (2015). Mozhlyvosti zastosuvannia kontsesiinykh skhem investuvannia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [Possibilities of application of concession schemes of investment of housing and communal services]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of the Khmelnytsky National University, 4, 1, 69-74 [in Ukrainian].
18. Proekt Mistsevyi rozvytok, oriientovanyi na hromadu [Community Based Approach to Local Development]. (2010-2016). cba.org.ua. Retrieved from http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba [in Ukrainian].
19. Stan sfery povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy v Ukraini za 2015 rik [The state of the sphere of domestic waste management in Ukraine for 2015]. (2015). Informatsiinyi portal. Blahoustrii. INFO. blagoustriy.info. Retrieved from http://blagoustriy.info/statistics/35/show/ [in Ukrainian].

» pdf