-

ua ru en


3 (31) 2017

Demography and social economy, 2017, 3(31):135-148
doi: https://doi.org/10.15407/dse2017.03.135
UDC 336.13:332.143(477)
JEL CLASSIFICATION: H51, H52

P.A. Shvets
PhD (Economics), Senior Researcher, Leading Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
01032, Ukraine, Kyiv, blvd. Taras Shevchenko, 60
E-mail: pavelshvets@ukr.net

REGIONAL DIFFERENTIATION OF CONSUMPTION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE SERVICES IN UKRAINE
Section: POPULATION LIVING STANDARDS AND LABOR MARKET
Language: Ukrainian
Abstract: The article is devoted to research of modern tendencies and features of regional differentiation of social infrastructure services consumption and substantiation of directions for social guarantees providing medical and educational services in Ukraine. The present state, problems of budget support of local budgets, financial capacity of local governments and the influence of regional differentiation of consumption of social infrastructure services in Ukraine are investigated. The structure of expenditures for functioning and development of social infrastructure branches in the total expenditures of local budgets for 20032016 is analyzed. The dynamics of absolute and relative indicators of local budgets expenditures during the given period are analyzed, which allows generalizing the main tendencies in the country. The factors that influence the level of social services consumption by the population are revealed, trends and the level of consumption of social infrastructure services by the population of Ukraine at the regional level are analyzed. Particular attention is paid to the regional variation in the expenditure of local budgets on education and health care, which allowed identifying their factors and trends. The level of differentiation of consumption has been analyzed and the estimation of availability of educational and medical services by households of regions of Ukraine for 20092016 is determined. The main general problems of budgeting at the local level of social infrastructure services are determined, including the high level of centralization of administrative and financial powers in the social sphere, the lack of revenue opportunities of local budgets, the need for further implementation of innovative budgeting practices and estimation of social results of using budget funds. The article analyzes the impact of decentralization and creation of united territorial communities on the level of budgetary provision of social infrastructure sectors. The necessity of reformation the mechanism of financing of social infrastructure services and development of state social guarantees for the provision of social infrastructure services in Ukraine is substantiated.
Key words: social infrastructure, regional differentiation, social infrastructure services, budget financing of social infrastructure institutions, availability of basic public services.
References:
1. Kozak, V.Ye. (2000). Transformatsiia ekonomichnykh vidnosyn v sotsialnij sferi [Transformation of economic relations in the social sphere]. Sotsialna sfera v perekhidnij ekonomitsi - Social sphere in the transition economy, 4-16 [in Ukrainian].
2. Levchuk, N.M. (2005). Nerivnist dostupu do osvity v Ukraini: sotsialni determinanty ta naslidky [Inequality of access to education in Ukraine: social determinants and consequences]. Demohrafiia ta sotsial’na ekonomika - Demography and social economy, 2, pp. 148-158 [in Ukrainian].
3. Osnovni pokaznyky diialnosti vyschykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2015/16 navchalnoho roku [The main indicators of the activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2015/16 academic year]. (2016). State Statistics Service of Ukraine. ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
4. Kontseptsiia reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy [The concept of financing health care reform in Ukraine]. (n.d.). moz.gov.ua. Retrieved from http://moz.gov.ua/docfiles/pre_20160205_0_dod.pdf [in Ukrainian].
5. Natsionalni rakhunky okhorony zdorovia Ukrainy u 2015 rotsi [National Health Accounts of Ukraine in 2015]. (n.d.). State Statistics Service of Ukraine. ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
6. Samootsinka naselenniam stanu zdorov’ia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2015 rotsi [Self-assessment by the population of the health status and availability of certain types of medical care in 2015]. (n.d.). State Statistics Service of Ukraine. ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
7. Berveno, O. (2014). Vplyv nadmirnoi nerivnosti dokhodiv na iakist zhyttia [Impact of excessive income inequality on quality of life]. Problemy ekonomiky - Problems of the economy, 1, 304-308 [in Ukrainian].
8. Volyns’kyj, H. (2008). Pro sotsialnu dyferentsiatsiiu naselennia [On the social differentiation of the population]. Ekonomika Ukrainy - Ukraine economy, 2, 79-84 [in Ukrainian].
9. Gvelesiani, A.G. (2008). Dyferentsiatsiia hroshovykh dokhodiv naselennia: analiz, prohnoz ta mekhanizm rehuliuvannia [Differentiation of cash incomes: analysis, forecast and regulation mechanism]. Kyiv : IDSS of NASU [in Ukrainian].
10. Gerasymenko, G.V. (2012). Rehionalni osoblyvosti realizatsii sotsialnykh funktsij mistsevykh biudzhetiv v Ukraini [Regional peculiarities of realization of social functions of local budgets in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 2(18), 53-62 - doi: https://doi.org/10.15407/dse2012.02.053 [in Ukrainian].
11. Radysh, Ya.F., & Bilyns’kyj, M.M. (2013). Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovia [State policy in the field of health care]. Kyiv : National Academy of Public Administration of Ukraine [in Ukrainian].
12. Libanova, E.M. (Ed.) (2012). Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequality in Ukraine: scale and impact]. Kyiv : IDSS of NASU [in Ukrainian].
13. Novikov, V.M. (2015). Sovershenstvovanye biudzhetnoj polytyky - osnovnaia determynanta razvytyia sotsyalnoj ynfrastruktury [Improving budgetary policy is the main determinant of the development of social infrastructure]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 1(23), 55-66. - doi: https://doi.org/10.15407/dse2015.01.055 [in Russian].
14. Novikov, V.M. (2016). Instytutsionalni mekhanizmy realizatsii sotsialnoho potentsialu detsentralizatsii [Institutional mechanisms for implementation social potential of decentralization]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 3(28), 70-82. doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.03.070 [in Ukrainian].
15. Systema sotsialnoho zabezpechennia v Ukraini y 2014-2015 rr. i pislia [The social security system in Ukraine for 2014-2015 and beyond]. (n.d.). ilo.org. Retrieved from http://www.ilo.org [in Ukrainian].
16. Danylyshyn, B.M. (Ed.). (2006). Sotsialnyj rozvytok Ukrainy: suchasni transformatsii ta perspektyvy [Social development of Ukraine: modern transformations and perspectives]. Cherkasy : Council for the Study of the Productive Forces of Ukraine of NASU [in Ukrainian].
17. Libanova, E.M. (Ed.). (2012). Stalyj liudskyj rozvytok: zabezpechennia spravedlyvosti [Sustainable human development: ensuring justice]. Kyiv : IDSS of NASU [in Ukrainian].
18. Dieieva, N.M. (2016). Sotsialna funktsiia derzhavy: praktyka i zavdannia biudzhetnoho zabezpechennia [Social function of the state: practice and objectives of budget providing]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 3(28), 83-93. doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.03.083 [in Ukrainian].
19. Kalenyuk, I.S. (2017). Napriamy transformatsii mekhanizmiv finansuvannia osvity v suchasnomu sviti [Directions of transformation mechanisms funding education in the modern world]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 1(29), 24-36. doi: https://doi.org/10.15407/dse2017.01.024 [in Ukrainian].
20. Lunina, I.O. (Ed.). (2016). Rozvytok biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini: Naukova dopovid [Development of budget decentralization in Ukraine: Scientific report]. Kyiv : IEF of NASU [in Ukrainian].
21. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» [Draft law «On education» (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639 [in Ukrainian].

» pdf