-

ua ru en


2 (30) 2017

Demography and social economy, 2017, 2(30):112-125
doi: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.112
316.42: 159.9.072.52
JEL LASSIFICATION: I31 I39

S.V. Nychyporenko
PhD (Economics), Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Scienes of Ukraine
Ukraine, Kiev, 01032, Blvd. Taras Shevchenko 60
E-mail: nsv@ukr.net

SUBJECTIVE ASSESSMENTS IN THE HUMAN DEVELOPMENT STUDY
Section: SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND LABOR
Language: Ukrainian
Abstract: The article discusses the application of subjective evaluation for its in-depth study given the multidisciplinary character of human development research. The concept of evaluation based on the analysis of the latest achievements of scientific thought as a whole, general definition of such a category as a subjective assessment, and approaches to the study of subjective evaluation are substantiated. A list of additional indicators for all blocks of the Regional Human Development Index is proposed. Maximally close in terms meaning of the indicators of subjective assessment are usinged ofin the correlation analysis of indicators of subjective assessment of citizens of Ukraine with the values of indices of the Regional Human Development Index. They are acceptable for the study of the relationship between the populations assessment of certain aspects of life and human development indicators are determined. The dependence between subjective and objective estimates of the population and some peculiarities of the relationship of the economy with other spheres of human life has been revealedestablished. It is proved that the indicators of subjective evaluation can not be included in the calculation with the purpose of determining the types of regions, but they can serve as a criterion for the study of human development taking into account the subjective vision.
Key words: human development, subjective evaluation, self-assessment, assessment, Human Development Index.
References:
1. Makarova, O.V., Khmelevs’ka. O.M. Typolohizatsiia rehional’noho liuds’koho rozvytku: problemy ta perspektyvy vykorystannia [The Typology for Regional Human Development: Problems and Prospects of the Use]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 3(25), 112-125 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.15407/dse2015.03.007
2. Gerasymenko, G.V. Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for
Ukraine. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy. 2(22), 45-56 [in English]. doi : https://doi.org/10.15407/dse2014.02.045
3. Gerasymenko, G.V. (2017). Osoblyvosti mizhnarodnoho dosvidu vymiryuvannya lyuds’koho rozvytku na subnatsional’nomu rivni [Review of International Experience of Measuring Human Development at Subnational Level]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 1(29),11-23 [in Ukrainian]. doi : https://doi.org/10.15407/dse2017.01.011
4. Khmelevs’ka, O.M. Lyuds’kyy rozvytok regioniv v Ukrayini: ozinka dosyagnen’ u sferi osvity [Human development regions of Ukraine: assessment of achievements in education]. Naukovyy visnyk Khersons’kogo derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economics.], 2014, issue 9, part 7, 170-175 [in Ukrainian].
5. Kalashnikova, T.M. (2015). Klasterna polityka v sferi lyudskoho rozvytku [Cluster policy in the field of human development]. Naukovyy visnyk Khersons’kogo derzhavnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economics, 12, 2, 141-144 [in Ukrainian].
6. Libanova, E.M. (Ed). (2014). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformazii derzhavnoi sozial’noi polityky [Human development in Ukraine: the historical dimension of the transformation of state social policy]. K. : In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
7. Khmelevs’ka, O.M. (2016). Osvitni ryzyky u konteksti lyuds’koho rozvytku [Educational Risks in the Context of Human Development]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 3 (28), 145-157 [in Ukrainian]. doi : https://doi.org/10.15407/dse2016.03.145
8. Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku [Methods of measuring regional human development]. (n.d.). idss.org.ua. Retrieved from http://www.idss.org.ua/ [in Ukrainian].
9. Baturin, N.A. (1988). Problema otsenivaniya i otsenki v obshchey psikhologii [The problem of assessment and evaluation in general psychology]. Voprosy psikhologii - Questions of Psychology, 2, 81-90.
10. Gayfulin, A.V. (2009). Razlichnyye teoreticheskiye podkhody v opredelenii ponyatiya samootsenki [Different theoretical approaches in determining the concept of self-esteem]. Vestnik TGPU - TSPU Bulletin, 1 (79), 73-76 [in Russian].
11. Vygotskiy, L.S. (2002). Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Moscow [in Russian].
12. Pastukhova, M.V. (2010). Teoreticheskiye aspekty psikhologicheskiye izucheniya samootsenki lichnosti [Theoretical aspects of psychological studies of self-esteem personality]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk - Izvestiya of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Vol. 12, 5(2), 460-462 [in Russian].
13. Stiglitz, J., & A. Sen and J-P. (2009). Fitoussi Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Retrieved from www.stiglitz-sen-fitoussi.fr [in English].
14. Compendium of OECD Well-Being Indicators. (2011). OECD. oecd.org. Retrieved from: http://www.oecd.org/dataoecd/4/31/47917288.pdf [in English].
15. How is life? Measuring well-being (2011). OECD. keepeek.com. Retrieved from http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/economics/how-s-life_9789264121164-en [in English].
16. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Ofitsijnyj sajt [State Statistics Service of Ukraine: Official site]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
17. Ukrayinske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin [Ukrainian society: monitoring social change] (Vol. 2, 1(15)). (2014). Kyiv [in Ukrainian].
18. Human Development Report 2015: Work for Human Development. (2015). hdr.undp.org. Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf [in English].
19. Human Development Report 2016 Human Development for Everyone. (2016). hdr.undp.org. Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf [in English].
20. Official site of Microsoft Office Support (n.d.). hdr.undp.org. Retrieved from https://support.office.com/ru-ru/article/ [in English].

» pdf