-


2 (27) 2016

Demography and social economy, 2016, 2(27):156-168
doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.02.156

O.V. Pozniak

PhD (Economics), Head of Sector
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
01032, Ukraine, Kyiv-32, Taras Shevchenko Blvd., 60
E-mail: olex_poznyak@ukr.net

EVALUATION OF CONSEQUENCES OF EXTERNAL LABOUR MIGRATION IN UKRAINE
Section: PROBLEMS OF MIGRATION
Language: Ukrainian
Abstract: The article deals with evaluation of the modern trends of external labor migration of the population of Ukraine and their influence on long-term social-economic development. External labor migration is considered as a complex of three interrelated kinds of migration (a single departure with a return; circular migration; long-term migration that changes into permanent resettlement) that can transform into each other. The main consequences of external labor migration have been identified; the interconnections between positive and negative consequences of the process have been illustrated. An evaluation of quantitative variables of long-term influence of the modern trends of labor migration on demographic situation and labor market development has been made. It was estimated that possible transition of external labor migration into a permanent form will not have a significant effect on predictive dynamics of population size and structure, but additional decrease of economically active population, that is a result of labor migration, will speed up occurrence of labor shortage in Ukraine for 3-4 years. A classification of directions of remittances application according to a standard of benefit for economic development has been made; influence of remittances on territorial differentiation of incomes of population of Ukraine has been estimated. It has been illustrated that remittances from labor migrants mitigate a sixth part of current territorial differentiation of incomes of population of Ukraine. Recommendations for improving the state migration policy in the current situation have been formulated on the basis of analytical framework developed while the conducting research.
Key words: external labor migration, long-term consequences, evaluation of long-term consequences, remittances, labor migration regulation.
References:
1. Zovnishnya trudova mihratsiya naselennya Ukrayiny [Foreign labour migration of population of Ukraine]. (2009). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny [in Ukrainian].
2. Zvit shchodo metodolohiyi, orhanizatsiyi provedennya ta rezultativ modulnoho vybirkovoho obstezhennya z pytan trudovoyi mihratsiyi v Ukrayini [Report on the Methodology, Organizations and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine ] (2013). Kyiv : ILO, State Statistics Office of Ukraine, In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
3. Malynovska, O. (2004). Mihranty, mihratsiya ta Ukrayinska derzhava: analiz upravlinnya zovnishnimy mihratsiyamy [Migrants, Migration and the Ukrainian government: analysis of the management of external migration]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].
4. Poznyak, O.V. (Eds.). (2007). Mihratsiyni protsesy v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy [Migration Processes in Ukraine: Current State and Prospects] Uman : Vizavi [in Ukrainian].
5. Naselennya Ukrayiny. Trudova emihratsiya v Ukrayini [The population of Ukraine. The labor migration in Ukraine] (2010). Kyiv: In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
6. Maydanik, I. (2010). Ukrayinska molod na rynkakh pratsi zarubizhnykh derzhav [Ukrainian youth in the labor markets of foreign countries]. Kyiv : In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
7. Malynovska, O. (2014). Perekazy mihrantiv z-za kordonu: obsyahy, kanaly, sotsialno-ekonomichne znachennya [The transfers from migrants abroad: volume, channels, socio-economic importance]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].
8. Kupec, O. (2012). Razvitie i pobochnye jeffekty denezhnyh perevodov migrantov v stranah SNG: Ukraina [Development and side effects of remittances in the CIS countries: Ukraine]. carim-east.eu. Retrieved from http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RU-06.pdf [in Russian].
9. Ivankova-Stetsyuk, O., Seleshchuk, H. & Susak, V. (2011). Vyklyky ta adaptatsiyni rezervy polilokalnykh rodyn ukrayinskykh trudovykh mihrantiv [Challenges and adaptive reserves polylocal families of Ukrainian labour migrants.]. Lviv : Natsionalnyy universytet Lvivska politekhnika [in Ukrainian].
10. Ivankova-Stetsyuk, O. (2010). Spilnota yak Dim [Community as Home]. Materialy doslidnytskoho proektu Tserkovna hromada yak aktyvna forma orhanizatsiyi zhyttya ukrayintsiv v umovakh trudovoyi mihratsiyi - Church community as an active form of Ukrainians life in terms of labour migration. Lviv [in Ukrainian].
11. Pozniak, O. (2012). External Labour Migration In Ukraine As A Factor In Socio-Demographic And Economic Development. carim-east.eu. Retrieved from http://www.carim-east.eu/media/CARIMEast-2012-RR-14.pdf [in English].
12. Malynovska, O.A. (2015). Ukrainsko-Polskyi mihratsiinyi korydor: osoblyvosti ta znachennia [Ukrainian- Polish migration corridor: features and importance]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 2(24), 31-40 [in Ukrainian]. - doi: https://doi.org/10.15407/dse2015.02.031
13. Ofitsiinyi sait Instytutu demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny [Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine]. idss.org.ua. Retrieved from http://www.idss.org.ua/monografii/popforecast2014.rar [in Ukrainian].
14. Poznyak, O. & Tereshchenko, H. (2012). Kompleksna otsinka dokhodiv trudovykh mihrantiv ta hroshovykh perekaziv [Comprehensive assessment of migrants income and remittances]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, 2, 74-84 [in Ukrainian]. - doi : 10.15407/dse2012.02.074
15. Pozniak, O. (2013). Investigation of Entrepreneurship Potential of Ukrainian Labour Migrants. Zeszyty Naukowe, 4 (42), 45-54 [in English].
16. Kupets, O. (2013). Mizhnarodna mobilnist ukrayinskykh pedahohiv i naukovtsiv [Ukrainian international mobility of teachers and researchers]. Budapesht [in Ukrainian].

» pdf