-


2 (27) 2016

Demography and social economy, 2016, 2(27):156-168
doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.02.156

Yu. Kogatko
PhD (Geography), Senior Researcher
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
01032, Ukraine, Kyiv-32, Taras Shevchenko Blvd., 60
E-mail: kogatko@gmail.com

POLICY FOR OVERCOMING REGIONAL DISPARITIES IN THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF POPULATION: EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES
Section: SOCIAL PROTECTION AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
Language: Ukrainian
Abstract: Throughout the known history of mankind there were significant disparities in the level and quality of life. Over the past century, major changes took place in peoples lives, and these changes have contributed to the improvement in the lives of some countries or regions and no change or deterioration in others. The growth of settlement disparities in the level and quality of life has become another problem, and it is partially responsible for the decreasing populations of villages and towns and uncontrolled growth of cities.
Particularly acute is the question of overcoming territorial disparities in the level and quality of life in countries with a large area, in states with territories within complex relief or climatic conditions, as well as urbanized countries where there is a significant development gap between the modern cities and the depressed province in terms of living conditions.
By analyzing international experience in overcoming regional imbalances in the level and quality of life, we can highlight the main tools used by states for this purpose: federal subsidies and transfers; tax preferences; payments alignment; delegating the solution of critical social problems to regions; creation of special trade areas; creation of specialized funds and institutions for the development of depressed regions; development of infrastructure projects; creation of state enterprises; public investments.
Key words: international experience territorial disproportions, the level and quality of life, regional transfers, public investment.
References:
1. Hosudarstvennaya rehionalnaya politika [State-owned the regional politics]. (2006). Byblyoteka Polka bukinista - Library Shelf Worm. society.polbu.ru Retrieved from http://society.polbu.ru/nesterova_gosreg/ch09_iii.html [in Russian].
2. Aleksandrova, T. (2013). Vspomynaya Tetcher. Kak zheleznaya ledi restrukturyzirovala uhleprom Velikobrytanii [As Iron Lady restructured UK coal industry]. Ostro. Acutely. Retrieved from http://www.ostro.org/general/world/articles/417776/. [in Russian].
3. Dalniy Vostok - osobaya zona Rossii [Russian Far East - a special Russian area]. (2013). Parlamentskaya hazeta na Dalnem Vostoke - Parliamentary newspaper in the Far East. Retrieved from http://www.parldv. ru/1301. [in Russian].
4. Polytyka razvytiya rehionov v raznykh stranakh mira [Regional Development Policy in different countries]. (2005). (n.d.). ecfor.ru. Retrieved from http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=goss04. [in Russian].
5. Osvoenye zapadnykh rayonov KNR [The development of Chinas western regions]. (2001).. Belorusskyy zhurnal mezhdunarodnoho prava y mezhdunarodnykh otnosheniy - Belarusian Journal of International Law and International Relations. evolutio.info. Retrieved from http://evolutio.info/content/view/412/52/. [in Russian].
6. Kucheryavenko, V.E. (2009). Plan vozrozhdenyya Severo-Vostochnoho Kytaya [Revival Plan of Northeast China]. Prostranstvennaya ekonomyka - Spatial economics, 1, 62-102 [in Russian].
7. O koordynatsyy pravovykh osnov rehulyrovaniya sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyya vostochnykh rehionov Rossii i provyntsii severo-vostoka Kytaya [On Coordination of the legal framework of regulation of social and economic development of Russias eastern regions and provinces of northeastern China]. (2009). Baykalskiy institut pryrodopolzovaniya SO RAN - Baikal Institute of Nature SO RAN. Retrieved from http://www.uzluga.ru/potr/-++c/part-11.html [in Russian]
8. Rehionalnaya ekonomycheskaya politika Yaponii na rubezhe vekov [Regional economic policy of Japan at the turn of the centuries]. (2004). (n.d.). km.ru. Retrieved from http://www.km.ru/8845A6DDC9-D54CF4A3A2105B6D978C4E.
9. Takahara, K. (2007). Yubari tries downsizing to solve fiscal crisis. The Japan Times. (n.d.). japantimes.co.jp Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/text/nn20070301f1.html [in English]
10. Lomakin, V.K. (2007). Myrovaya ekonomika [World economy]. M. : YuNYTY-DANA [in Russian].
11. Kystanov, V.V. & Kopylov, N.V. (2009). Rehyonalnaya ekonomyka Rossii [Regional economy of Russia]. Uchebnyky onlayn - Textbooks online. uchebnik-online.com. Retrieved from http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_278.html [in Russian].
12. Lohinov, Ya. (2015). Polske selo: istoriya vidnovlennya [Polish village: the story of his recovery]. Dzerkalo tyzhnia. Ukraina - Mirror of the week. Ukraine. gazeta.dt.ua. Retrieved from http://gazeta.dt.ua/foreign_economics/polske-selo-istoriya-vidnovlennya-_.htm [in Ukrainian].
13. Vasylyev, O.A. (2013). Metodolohichni zasady doslidzhennya rozsharuvannya naselennya za umovamy zhyttya [Methodological principles of study population stratification on conditions of life]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya Naukova vesna 2013: ekonomika, suspilstvo, tekhnika - International scientific conference Science Spring 2013: economy, society, technology [in Ukrainian].
14. Zayats, V.S. (2013). Rezultatyvnist sotsialnykh prohram: metody ta indykatory otsinky [The impact of social programs, methods and indicators for assessing]. Ekonomika i rehion - Economics and Region, 95-100 [in Ukrainian].
15. Kogatko, Y.L. (2014). Rozvytok poselenskoyi dyferentsiatsiyi za rivnem zhyttya naselennya Ukrayiny [Development of settlement differentiation by the level of living standards of Ukraine]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2(22), 208-218 doi : 10.15407/dse2014.02.208 [in Ukrainian].
16. Polyakova, S.V. (2014). Terytorialna dysproportsiynist rivnya zhyttya naselennya: teoretychni aspekty doslidzhennya [Territorial disparity in living standards: theoretical aspects of research]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2(22), 198-207 doi: https://doi.org/10.15407/dse2014.02.198 [in Ukrainian].
17. Shyshkin, V.S. (2014). Otsinka zmin rivnya zhyttya naselennya u korotkostrokoviy perspektyvi [Evaluation of changes in living standards in the short term]. Stratehiya rozvytku Ukrayiny: Ekonomichnyy ta humanitarnyy vymiry - The development strategy of Ukraine: economic and humanitarian dimensions, 49-50 [in Ukrainian].

» pdf