-


1 (26) 2016

Demography and social economy, 2016, 1(26):19-30
doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.01.019

Zvonar V.P.
PhD (Economics), senior researcher, senior staff scientist Ptoukha Institute for Demography and Social Studies National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, Kiev, 01032, 60 Taras Shevchenko Blvd.
E-mail: viktorzvonar@yahoo.com

ECONOMIC SYSTEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY: STRUCTURE, FUNCTIONAL AND TERRITORIAL SPECIFICS
Section: TERRITORIAL SOCIAL AND DEMOGRAPHIC PECULIARITIES OF UKRAINE
Language: Ukrainian
Abstract: The paper deals with a theoretical issue of the structure and the operational behavior of the social responsibility economic system. The issue finds its basis within the scientifically accepted sociophilosophical notion of social responsibility as a systemic phenomenon. The paper details the functional and the territorial specifics of the social responsibility economic systems organization. The System is presented as a complex unit comprising the socially responsible economic agents, the hierarchy of contracts as the economic norms of social responsibility and the economic object of social responsibility in the form of social capital. The socially responsible economic agents are referred as individual and institutional entities. Their specific functions and interactions are viewed as the organizational backbone of the social responsibility economic system. The paper reveals the specifics of interaction between the social responsibility economic system and its territory domain (the Systems environment). The economic agents functional specifics (individual and institutional) as well as the territory specifics are deemed significant with regard to social capital generation.
Key words: social responsibility, system, economic agent, functions, territory domain.
References:
1. Inshakov, O. (2005). Homo institutius - Celovek institucionalnyj [Homo institutius - an institutional person]. Volgograd: Volgograd State Unioversity [in Russian].
2. Kolot, A. (2011). Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development]. Kyiv: Hetman National Economic University [in Ukrainian].
3. Dejch, M.Y. (2014). Stanovlennia ta rozvytok bahatorivnevoi systemy sotsialnoi vidpovidalnosti: upravlinskyj aspekt [The formation and development of multilevel system of social responsibility: administrative aspect]. Donetsk [in Ukrainian].
4. Sistema nacionalnyh schetov 2008 (2012). [National Economic Accounting 2008] / European Commission, IMF, OECD, UNO, World Bank. New York [in Russian].
5. Martynenko, V.M. (2010). Demokratychne vriaduvannia: problemy teorii ta praktyky [Democratic governance: problems of theory and practice]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka - Public administration: theory and practice, 1, 16-22 [in Ukrainian].
6. Statystychnyj klasyfikator Ukrainy. Klasyfikatsiia instytutsijnykh sektoriv ekonomiky Ukrainy [Statistical classifier of Ukraine. Classification of institutional sectors of economy of Ukraine]. (2015). From 1st January 2015. Kyiv : Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
7. Konstantinova, L.V. (2004). Tretij sektor kak subjekt socialnoj politiki [The third sector as a social policy entity]. Socialnaja politika i sociologija. - Social Policy and Sociology, 1 (21), 7-13 [in Russian].
8. Zvonar, V.P. (2009). Mizhsektorne partnerstvo iak mekhanizm realizatsii rehionalnoi sotsialnoi polityky: kontseptsiia dlia Ukrainy [Cross-sector partnership as a local social policy implementation mechanism: a concept for Ukraine]. Lutsk: Vezha [in Ukrainian]
9. North, D. (1981). Structure and Change in Economic History. New York: Norton [in English]
10. Savchenko, I.H. (2007). Sotsialna vidpovidalnist orhaniv derzhavnoi vlady v umovakh rozbudovy sotsialnoi derzhavy [Social responsibility of public authorities in times of building the welfare state]. Extended abstract of candidates thesis. Kharkiv [in Ukrainian]
11. Radaev, V.V. (2002). Ponjatie kapitala, formy kapitalov i ih konvertacija [The concept of capital, forms of capital and their conversion]. Ekonomicheskaja socologja. - Economic Sociology, 4, 20-32 [in Russian] https://doi.org/10.17323/1726-3247-2002-4-20-32 .
12. Vasiutynska, O.H. (2012). Doslidzhennia osobystisnoi pasionarnosti v suchasnij psykholohii [Research into passionary personality in modern psychology]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Psykholohiia. - Herald of the Odessa National University. Psychology Series, 5, 13-20 [in Ukrainian].
13. Karpenko, M.P. (2012). Vigorosnost kak uslovie innovacij i faktor razvitija chelovecheskogo kapitala [Vigorous-ness as a prerequisite to innovation and human capital development]. Vestnik RAEN. - Herald of RAES, 4, 103-107 [in Russian].
14. Putnam, R. (1995). Bowling alone: Americas declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65-78 [in English] https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002.


» pdf