-


3 (25) 2015 .

Demography and social economy, 2015, 3(25):112-125
doi: https://doi.org/10.15407/dse2015.03.007

O.V. Makarova
Member of the NAS of Ukraine, Dr. of Sciences (Economy), Deputy Director for Science Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine 01032, Kyiv, blvd. Taras Shevchenko, 60
E-mail: makarova_h@ukr.net

.. Khmelevska
PhD Economics, Leading Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine 01032, Kyiv, blvd. Taras Shevchenko, 60
E-mail: kh_o@ukr.net

The Typology for Regional Human Development: Problems and Prospects of the Use
Section: HUMAN DEVELOPMENT
Language: Ukrainian
Abstract: The human development as a scientific category is the multifold and difficult enough object of research. The analysis of the state and trends of the human development trends at the regions of Ukraine during 20042013 shows the preservation of considerable interregional differentiation according to the basic descriptions of human development, and also finds out the row of negative inner regional features. The typology as a scientific method is offered taking into account the discovered tendencies and for the purpose of the reasonable identification of the types of regions by the dynamics and the descriptions of human development. The methodological approaches to the typology of regional human development are outlined particularly taking into account their functional and procedural features. The attempts of exposure of the types of regional human development are carried out according to the signs of progress. It is suggested to identify such basic types of human development in the regions of Ukraine as the balanced type, the inertial type, the asymmetric type, the atypical type. The scheme for using of the results of the research is built for the development of regional policy.
Key words: regional human development, index of regional human development, typology of human development, regional policy, instruments for policy.
References:
1. United Nations Development Programme. Retrieved from: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/ [in English].
2. India 2001. National Human Development Report (2002). Planning Commission Government of India. Retrieved from: www.planningcommission.nic.in [in English].
3. Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku [Methodology for Measuring Regional Human Development for Ukraine] (2012). Kyiv: Prezydiia NAN Ukrainy, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.idss.org.ua/public.html [in Ukrainian].
4. Liudskyj rozvytok v Ukraini: transformatsiia rivnia zhyttia ta rehionalni dysproportsii [Human Development in Ukraine: Transformation of the Standard of Living and Regional Disproportion. Multiauthored monograph] (2012). Kyiv: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. Retrieved from: http://www.idss.org.ua/monografii/Lud_rozv_2013.pdf [in Ukrainian].
5. Makarova, O.V. (2015). Vymiriuvannia liudskoho rozvytku v rehionakh Ukrainy: metodolohichni aspekty ta otsinka rezultativ [Measurement of the human development in Ukraines regions: methodological aspects and the evaluation of results]. Ekonomika Ukrainy - Economy of Ukraine, 3, 41-53 [in Ukrainian].
6. Gerasymenko, G.V. (2014). Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 2, 45-56 [in English]. doi: https://doi.org/10.15407/dse2014.02.045.
7. Gerasymenko, G.V. (2015). Sovremennye demograficheskie vyzovy kak predposylki negativnogo chelovecheskogo razvitija [Modern Demographic Challenges as Determinants of Negative Human Development]. Vesnik Brjesckaga wniversitjeta: Seryja 1. Filasofija, palitilogija, sacyjalogija - Herald of Brest University. Series 1: Philosophy, Politology, Sociology, 1, 136-141 [in Russian].
8. Kalashnikova, T.M. (2015). Zabezpechennia terytorialno lokalizovanymy blahamy v konteksti liudskoho rozvytku [Providing with Territorially Localized Benefits in the Context of Human Development]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 1, 102-112 [in Ukrainian]. doi: 10.15407/ dse2015.01.102.
9. Kalashnikova, T.M. (2015). Nadbannia frantsuzkoi shkoly prostorovoi ekonomiky v konteksti liudskoho rozvytku [Achievements of the French School of Spatial Economy in the Context of Human Development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and National Problems of Economy, 4, 3-9. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/02.pdf [in Ukrainian].
10. Kovalenko, E.G. (Ed.). (2005). Regionalnaja jekonomika i upravlenie [Regional Economy and Management]. SPb.: Piter [in Russian].
11. Rehionalnyj liudskyj rozvytok: Statystychnyj biuleten [Regional Human Development: Statistical Bulletin]. (2014). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [in Ukrainian].
12. Rimashevskaya, N.M., Migranova, L.A., Toksanbaeva, M.S. (2014). Chelovecheskij i trudovoj potencial rossijskih regionov [Human and Labour Potential of the Russian Regions]. Narodonaselenie - Population, 3, 106-119. Retrieved from: http://www.isesp-ras.ru/images/narodonaselenie/2014_3.pdf [in Russian].
13. Djakova, O.V. (2003). Mehanizm sglazhivanija socialno-jekonomicheskoj poljarizacii regionov [Mechanism of smoothing of socio-economic polarization of regions]: Extended abstract of candidates thesis. Tambov. Retrieved from: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/dyakova.pdf [in Russian].
14. Khmelevska, O.M. (2014). Liudskyj rozvytok rehioniv Ukrainy: otsinka dosiahnen u sferi osvity [The Human Development of the Regions of Ukraine: the Assessment of Achievements in the Sphere of Educational]. Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, Scientific Herald of Kherson State University. Series: Economic Science, 9/7, 170-175. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014 [in Ukrainian].
15. Ivashinenko, N.N. (2012). Partisipatornyj podhod v reshenii problem naselenija [Participatory approach to solving problems of the population]. Narodonaselenie - Population, 2, 16-22. Retrieved from: http://www.isesp-ras.ru/images/narodonaselenie/2012_2.pdf [in Russian].

» pdf