-


Ļ3 (25) 2015 ū.

Demography and social economy, 2015, 3(25):209-219
doi: https://doi.org/10.15407/dse2015.03.015

H. Krayevska
PhD (Ecomonic), Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine 01032, Kyiv, blvd. Taras Shevchenko, 60
E-mail: galina_krasvska@mail.ru

The Employment in Rural Settlements of Ukraine: Problems and Ways of Resolving Them
Section: LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT
Language: Ukrainian
Abstract: In the article dynamic changes are analyzed and the problems of the employment are educed in the rural settlements of Ukraine, of which the main are: the low capacity of the labor market, deformalization of the employment, low-productivity employment in small commodity subsidiary farm. Comparison of employment of rural settlements and cities is conducted by education and employment status which indicates the decline of qualification the rural population compared to urban. Offered direction in resolving of problems of the employment in the rural settlements of Ukraine through the institutionalization of rural development, the use of the project approach and the creation of a new socio-economic mechanism of functioning of primary units of rural settlement on the basis of public-private partnerships. The special attention is given to the problems of employment in the rural population only in the subsidiary farm and reasonably possible ways of resolving them.
Key words: rural settlements, private farms, employment, labor market, institutionalization of rural development.
References:
1. Hrishnova, O.A., Mischuk, H.Yu. (2013). Sotsialíni innovatsii u trudovij sferi: sutnistí, vydy, osoblyvosti realizatsii v Ukraini [Social Innovation in employment: the nature, types, features of realization in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialína ekonomika - Demography and social economy, 2, 167-178 [in Ukrainian]. doi: 10.15704/dse 2013.02.167
2. Zaiatsí, T.A. (2013). Modernizatsiia sotsialíno-trudovykh vidnosyn Ukrainy: priorytetni napriamy ta pryntsypy realizatsii [Modernization of social and labor relations in Ukraine: directions and principles of implementation]. Demohrafiia ta sotsialína ekonomika - Demography and social economy, 2, 179-192 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.15407/dse2013.02.179
3. Kolot, A.M. (2010). Sotsialíno-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Social and labor issues: state relations, new challenges and trends]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
4. Libanova, E.M. (2012). Problemy rozvytku rynku pratsi v konteksti sotsialínoi polityky Ukrainy, zahroz ta vyklykiv dvadtsiatí pershoho stolittia [The problems of the labor market in the context of social policy of Ukraine, threats and challenges of the XXI century]. Rynok pratsi ta zajniatistí naselennia - Labour market and employment, 2, 41-45 [in Ukrainian].
5. Petrova, I.L. (2014). Míiaki faktory upravlinnia zminamy u sferi sotsialíno-trudovykh vidnosyn [Soft factors change management in the sphere social and labor relations]. Sotsialíno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka - Labor relations: theory and practice, 1, 89-95 [in Ukrainian].
6. Orlatyj, M.K. Hnybidenko, I.F. Demchyk, I.M. (2012). Rozvytok silísíkykh terytorij Ukrainy (1990-2010 roky) [Rural Development of Ukraine (1990-2010 years)]. Kyiv: NDI Ukrahropromproduktyvnistí [in Ukrainian].
7. Diiesperov, V.S. (2013). Zajniatistí naselennia v silísíkomu rajoni [Employment in rural areas]. Ukraina: aspekty pratsi - Ukraine: aspects of labor, 4, 3-9 [in Ukrainian].
8. Reshytíko, T.V. (2011). Problema rozshyrennia sfery zajniatosti silísíkoho naselennia [The problem of expanding the sphere of rural employment]. Naukovi pratsi Kirovohradsíkoho natsionalínoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences, 4, 136-138 [in Ukrainian].
9. Sotsialíno-ekonomichne stanovysche silísíkykh naselenykh punktiv Ukrainy [Socio-economic position of rural settlements of Ukraine]. (2014). State Statistics Office of Ukraine [in Ukrainian].
10. State Employment Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.dcz.gov.ua/ [in English].
11. Ekonomichna aktyvnistí naselennia Ukrainy 2013 [Economic activity of population of Ukraine 2013]. (2014). State Statistics Office of Ukraine [in Ukrainian].
12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Ļ 198 vid 20 bereznya 2013 r. Pro zatverdzhennya Poryadku reyestratsiyi, perereyestratsiyi bezrobitnykh ta vedennya obliku osib, yaki shukayutí robotu. [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine Ļ 198 from March, 20 in 2013. About claim of Order of registration, re-registering of unemployed persons and registering of persons that look for a job]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrayiny Pro osobyste selyansíke hospodarstvo Ļ 742-IV vid 15.05.2003 [The Law of Ukraine On a personal farm, number 742-IV of 15.05.2003]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/742-15 [in Ukrainian].
14. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
15. Zakon Ukrayiny ęPro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo zmenshennya vplyvu svitovoyi finansovoyi kryzyĽ N 799-VI vid 25.12.2008 [Law of Ukraine ęOn making alteration to some laws of Ukraine in relation to reduction to influence of world financial crisis on the sphere of employment of populationĽ]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/799-17 [in Ukrainian].
16. The official site of Gorsheniin Institute (2015). Socio-economic position of the modern Ukrainian village: sociological research. Retrieved from: http://institute.gorshenin.ua/media/uploads/110/07/52-68ebdbacd50.pdf. [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrayiny Pro silísíkohospodarsíku doradchu diyalínistí, Ļ 1807-IV vid 17.06.2004 [The Law of Ukraine On agricultural deliberative activity]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 [in Ukrainian].
18. Kropyvko, M. F. (2011). Shliakhy rozvytku silísíkohospodarsíkoho doradnytstva v Ukraini [Ways of development of rural extension in Ukraine]. Naukovyj visnyk NUBiP Ukrainy - Scientific herald of NUBiP Ukraine. Series Economics, farm management and business, 168, 10-16 [in Ukrainian].

» pdf