-


1 (23) 2015 .

Demography and social economy, 2015, 1(23):79-89
https://doi.org/10.15407/dse2015.01.079

Yu. V. Goremykina
Ph.D. in econ., Researcher, Ptukha Institute for demography and social studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

The classification of the appoaches for the evaluation of social services
Section: HUMAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE
Language: Ukrainian
Abstract: This article reviews the methodological approaches to the evaluation of social services and generalizes them, highlights the priorities for different kinds of evaluation of social services. The relevance of these issues is caused by the need to enhance the functioning of social services in Ukraine in terms of todays challenges.
The author identifies a number of features, giving the possibility to classify the approaches to the evaluation of social service. They are: the objective of evaluation, the methodic of evaluation, and the results of evaluation. The author proposes a classification of approaches to the evaluation of social services, which is based on recent researches in the field of development of methods and techniques of evaluation of social services. The introduced classification is built on systematic approach and takes into account quantitative and qualitative characteristics of social services.
Key words: social services, classification, evaluation of social services, methodological approaches to the evaluation of social services
References:
1. Komarova, N.M. (Ed.). (2005). Deiaki aspekty otsinky efektyvnosti nadannia sotsialnykh posluh riznym katehoriiam kliientiv tsentriv sotsialnykh sluzhb dlia simi, ditej ta molodi [Certain aspects of evaluating the efficiency of social services for various categories of clients of social services for family, children and youth]. Derzhavna sotsialna sluzhba dlia ditej, simi ta molodi. Kyiv [in Ukrainian].
2. Zubova, N.Yu. (2008). Kachestvo sotsyalnoho obsluzhyvanyia (2008) [The quality of social service] Sotsyalnaia rabota i sestrynskoe delo v systeme zdravookhranenyia i sotsyalnoj zaschyty naselenyia: problemy professyonalnoj deiatelnosty i perspektyvy podhotovky kadrov: materyaly Mezhrehyon. nauch.-prakt. konf., 2223 aprelia 2008 g. Social work and nursing in health care and social protection: problems and prospects of professional activity training: the publications of interregional scientific-practical. conf., April 22-23,2008 year] Ekaterynburh: Uralskaia gosudarstvennaia medytsynskaia akademyia [in Russian].
3. Krupa, S. Yakist v sotsialnykh posluhakh : treninh dlia sotsialnykh pratsivnykiv v Ukraini [The quality of social services: training for social workers in Ukraine]. Retrieved from: http://www.inteldisability-coalition.kiev.ua/treningi.htm [in Ukrainian].
4. Novikov, V. M. (2005). Polityka rozvytku sotsialnoi infrastruktury: pidsumky ta problemy [The policy of the development of social infrastructure: results and problems]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika Demography and social economy, 1, 125-133 [in Ukrainian].
5. Romanova, P.V., Yarskoj-Smyrnovoj, E.R. (Eds.). (2007). Otsenka effektyvnosty deiatelnosty uchrez- hdenyj sotsyalnoj podderzhky naselenyia [The evaluation of the efficiency of activity of the institutions of social support]. Moskovskyj obschestvennyj nauchnyj fond; Tsentr sotsyalnoj polytyky y hendernykh yssledovanyj, Moscow [in Russian].
6. Makarova, O.V. (Ed.). (2008). Proekt kontseptsii (modeli) monitorynhu ta otsiniuvannia sektoru sotsi- alnykh posluh [The project of the concept (model) for monitoring and evaluation of social services]. SPD Sochynskyj, Uman [in Ukrainian].
7. Sotsialni posluhy: iak pobuduvaty ukrainsku model na ievropejskykh pidkhodakh [Social Services: how to build a Ukrainian model based on European approaches]. Retrieved from: http://eu.prostir.ua/data?t=1&q=2174 [in Ukrainian].
8. Libanova, E.M. (Ed.) (2010). Yakist informatsijnoho zabezpechennia sotsialnoi polityky : monohr. [The quality of information provision of social policy: monograph.] Kyiv: DUKh I LITERA [in Ukrainian].
9. Audit Commission Retrieved from: http://www.audit-commission.gov.uk/pages/default.aspx [in English].