-


1 (23) 2015 .

Demography and social economy, 2015, 1(23):67-78
https://doi.org/10.15407/dse2015.01.067

Gvelesiani A.G.
PhD Economics, Leading Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Litvine I.N.
PhD Statistics, Professor in Statistics and Director Centre of Expertise in Forecasting Nelson Mandela Metropolitan University University way, Port Elizabeth 6031 Republic of South Africa

The State of Investment in Social Infrastructure in Ukraine
Section: HUMAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE
Language: English
Abstract: Conditions of investment into social infrastructure of Ukraine are analysed. Inadequate state of social facilities, slow modernization and accumulation of obsolete and outdated assets reduce the effectiveness of the social sector and cannot support the provision of quality timely services to the population. The main tendencies and characteristics of social infrastructure investment in Ukraine from 20012013 are outlined. The role of the state investment in the development of education, health, housing, culture and sport activity, trade, hotels and restaurants is investigated; the dynamics of commissioning of new social facilities is reviewed; the structure of the investment as per source of funding is examined. The data for the empirical study is sourced from statistics on investments and fixed assets of the State Statistics Service of Ukraine.
Key words: social infrastructure, investments, investment process, fixed assets, capital assets, health and educational institutions
References:
1. Libanova, E.M. (Ed.) (2006). Lyudskyy rozvytok v Ukrayini: mozhlyvosti ta napryamy sotsialnykh inv- estytsiy [Human Development in Ukraine: opportunities and trends of social investments]. Kyiv: IDSS of NASU [in Ukrainian].
2. Novykov, V.M. (2014). Sovershenstvovanye fynansyrovaniya sotsyalnoy infrastrukturu na osnove nov- ukh byudzhetnukh tekhnolohiy [Improvement of the social infrastructure financing on the basis of new budget technologies]. Demohrafiya ta sotsyalna ekonomika - Demography and social economy, 1(21), 121-132 [in Russian].
3. Novikov, V.M. (Ed.). (2012). Ekonomichni ta humanitarni napryamy rozvytku sotsialnoyi infrastruktury [The economic and humanitarian directions of social infrastructure development]. Kyiv [in Ukrainian].
4. Deeva, N.M. (Ed.). (2007). Byudzhetne finansuvannya sotsialnykh standartiv ta posluh [Budgetary financing of social standards and services]. D. : Vydavnytstvo DNU : RVV DNU [in Ukrainian].
5. Semenov, V.V. (2013). Modelyuvannya vplyvu mizhbyudzhetnykh transfertiv Ukrayiny na finansuvannya sotsialnoyi infrastruktury [Modeling of the impact of intergovernmental transfers of Ukraine on financing of social infrastructure]. Dopovidi Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny Reports of National Academy of Science of Ukraine, 13, 54 [in Ukrainian].
6. Lohachova, L.M. (2009). Investytsiyni pidkhody do rozvytku sotsialnoyi infrastruktury [Investment approaches to the development of social infrastructure]. Ekonomika promyslovosti Economics of Industry, 2 , 197-202 [in Ukrainian].
7. Zapatryna, I. (2011). Potentsyal publychno-chastnoho partnerstva dlya razvyvayushchykhsya ekonomyk [The potential of public-private partnerships for developing economies]. K. [in Russian].
8. Akitoby, B., Hemming, R., and Schwartz, G. (2007). Public Investment and Public-Private Partnerships. International Monetary Fund. Economic Issues, 40 [in English]. https://doi.org/10.5089/9781589065451.051
9. Kyrylenko, O.P., Malynyak, B. S. (2007). Teoriya i praktyka byudzhetnykh investytsiy [The theory and practice of budgetary investment]. Ternopil : Ekonomichna dumka. 28 [in Ukrainian].
10. Vynnychenko, N.V. (2007). Investytsiyne zabezpechennya sotsialnoyi sfery za rakhunok mistsevykh byudzhetiv rozvytku [Investment security of social services by local development budgets]. Finansova systema Ukrayiny: zb. nauk. pr. The financial system of Ukraine: Collected papers, Vol. 9, 3, 31-36 [in Ukrainian].
11. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2012 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2012]. (2013). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
12. Statystychnyy byuleten Kapitalni investytsiyi v Ukrayini za sichen - hruden 2014 roku [Statistical Bulletin Capital investment in Ukraine. January - December 2014]. (2015). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
13. Kessides, I. (2004.) Reforming infrastructure: privatization, regulation, and competition. Policy research report. Washington, DC: World Bank [in English]. https://doi.org/10.1596/0-8213-5070-6
14. Zhytlovyy fond Ukrayiny u 2013 rotsi. Statystychnyy byulleten [The housing stock of Ukraine in 2013. Statistical Bulletin]. (2013). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].