-

ua ru en


2 (22) 2014

Demography and social economy, 2014, 2(22):219-230
doi: https://doi.org/10.15407/dse2014.02.219

.V. SEMYKINA
Post-graduate student, Kyiv National Economic University Named after Vadym Hetman self-governing (autonomous) research university

HUMAN CAPITAL COMPETITIVENESS AND METHODS OF ITS ESTIMATION
Section: Researches of the young scientists
Language: English
Abstract: On the basis of the theoretical analysis of scientific thoughts the essence of the human capital competitiveness is revealed. The existing scientific approaches to a competitiveness assessment in the labor sphere are systematized. The necessity of an assessment support and regulation of the available human capital competitiveness in Ukraine according to the western requirements against the background of prospects of European integration of Ukraine is proved. Scientific and methodical approaches to the human capital competitiveness assessment at the medium economic level are suggested and approved. The list of human capital competitiveness components and indicators is proposed. The matrix of the human capital competitiveness is calculated using the statistics of Ukrainian regions.
Key words: human capital, competitiveness, sphere of work, competitive advantages, assessment, region, matrix of competitiveness of the human capital.
References:
1. Grishnova, O.. (2004). Konkurentospromozhnist’ personalu pidpryyemstva: kryteriyi vyznachennya ta pokaznyky vymiryuvannya [Personnel competitiveness: criteria definition and measurements]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: labor aspects, 3, 3-9 [in Ukrainian]
2. Bohynya, D.. (1999). Kontseptul’ni pidkhody do vyznachennya konkurentospromozhnosti robochoyi syly na rynku pratsi [Conceptual approaches to determining the labor force competitiveness at the labor market]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: labor aspects, 6, 3-8 [in Ukrainian].
3. Grishnova, O.A. (2001). Formuvannya yakosti robochoyi syly ta konkurentospromozhnosti pratsivnyka v protsesi investuvannya v lyuds’kyy kapital [Formation of the labor force and employee competitiveness in the process of investing in human capital] Konkurentospromozhnist’ u sferi pratsi: zb. nauk. prats’ – Competitiveness in the labor sphere: collected papers. (pp.117-126). Kyiv: In-t ekonomiky NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
4. Kurevina, I.O. (2008). Konkurentospromozhnist’ lyuds’koho kapitalu Ukrayiny v umovakh mizhnarodnoyi trudovoyi mihratsiyi [The competitiveness of the human capital of Ukraine in the face of international labor migration]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
5. Lisohor, L.S. (2005). Konkurentnist’ na rynku pratsi: mekhanizmy realizatsiyi [Competitiveness in the labor market: implementation mechanisms]. Kyiv: In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ NANU [in Ukrainian].
6. Nikolaychuk, M.V. (2011). Konkurentospromozhnist’ lyuds’koho kapitalu v systemi suchasnykh chynnykiv rozvytku ekonomiky znan’ [The competitiveness of human capital in the system of modern factors of the knowledge economy]. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. prats’ – Economical analysis collected papers. Vol.9, (pp. 211-214). Ternopil’ [in Ukrainian].
7. Petrova, I.L. (1997). Sehmentatsiya rynku pratsi: teoriya i praktyka rehulyuvannya [Segmentation of the labor market: theory and practice of regulation]. Kyiv: In-t ekonomiky, upravlinnya ta hospodars’koho prava [in Ukrainian].
8. Porter, M. (2001). Mezhdunarodnaya konkurentsyya [International competition]. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenyya [in Russian].
9. Ratnikov, D.H. (2008). Konkurentospromozhnist’ trudovoho potentsialu i perspektyvy ekonomichnoho zrostannya [Competitiveness of labor potential and prospects of economic growth]. Rezervy pidvyshchennya efektyvnosti diyal’nosti pidpryyemstv ta orhanizatsiy u XXI stolitti, Tezy dopovidey uchasnykiv Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv. (pp. 95- 96). Kirovohrad: KNTU [in Ukrainian].
10. Ratnikov, D.H. (2006). Metodyka otsinky rivnya konkurentospromozhnosti robochoyi syly [Methods of the labor force evaluation]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: labor aspects, 1, 8-12 [in Ukrainian].
11. Rehional’nyy lyuds’kyy rozvytok. Statystychnyy byuleten. [The Regional Human Development. Statistical Bulletin]. (2011). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky [in Ukrainian].
12. Semykina, M. V, Smirnov, O.O. (2008). Konkurentospromozhnist’ personalu pidpryyemstva: teoriya i praktyka rehulyuvannya [Personnel competitiveness: Theory and Practice of regulation]. Kirovohrad: KOD [in Ukrainian].
13. Slavhorods’ka, O. Yu., Shcherbak, V.H. Klasyfikatsiya konkurentnykh perevah personalu pidpryyemstva [Classification of personnel competitive advantages], Naukovi pratsi DonNTU: Seriya Ekonomichna, 8, 94-101 [in Ukrainian].
14. Fatkhutdynov, R.A. (2002). Konkurentosposobnost’ orhanyzatsyy v uslovyyakh kryzysa: ekonomyka, marketynh, menedzhment [Competitiveness of the organization in times of crisis: economy marketing, management]. Moscow: Marketynh [in Russian].
15. Khafyzova, H. (2012). Razvytye ynnovatsyonnosty y konkurentosposobnosty chelovecheskoho kapytala [The development of the human capital competitiveness]. Kreatyvnaya ekonomyka –Creative economy, 1 (61), 72-82. Retrieved from: http://www.creativeconomy.ru/articles/15311/ [in Russian].
16. Tsvetkova, Y.Y. (2007). Upravlenye konkurentosposobnost’yu personala predpryyatyya [The management of personnel competitiveness]. Symferopol’: DOLYa [in Russian].
17. Tsymbal, O.I. (1999). Do vyznachennya katehoriyi konkurentospomozhnist’ stosovno robochoyi syly v umovakh funktsionuvannya ekonomiky perekhidnoho typu [To the definition of competitiveness in relation to the labor force in terms of the transitional economy]. Zaynyatist’ ta rynok pratsi – Employment and labor market, 9, 216-227. Kyiv: Rada po vyvchennyu produktyvnykh syl Ukrayiny [in Ukrainian]

» pdf