-

ua ru en


2 (22) 2014

Demography and social economy, 2014, 2(22):198-207
doi: https://doi.org/10.15407/dse2014.02.198

S.V. Polyakova
PhD Economics, Leading Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

TERRITORIAL DISPROPORTION OF LIVING STANDARDS: THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH
Section: Standards of living of population
Language: Ukrainian
Abstract: The theoretical bases of studies of disproportionality in the living standards of population of various territories are grounded in the article. The genesis of such categories as proportionality, disproportionality, territorial disproportionality, territorial disproportionality of the living standards is presented, while the authors definition of these terms is proposed. The features of disproportionality are defined, including violation of permanent connections between the object end external environment, violation of functional correlations within objects and appearance of quality transformations which could result in objects destruction.
Key words: proportion, disproportion, territory, disproportion of territory, territorial disproportion of living standards.
References:
1. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Large explanatory dictionary of modern Ukrainian]. (2002). Kyiv, Irpin’: VTF Perun [in Ukrainian].
2. Tolkovye slovari. Slovar’ Dalja [Explanatory dictionaries. Dictionary of Dalya]. Retrieved from: http://www.vseslovari.com.ua/dal2/16/?&page=63&word= [in Russian].
3. Vse slovari – Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka [All dictionaries – Explanatory dictionary of Russian]. Retrieved from: http://ozhegov.slovaronline.com///27571-PROPORTSIYA [in Russian].
4. Sociologicheskij jenciklopedicheskij slovar’: proporcional’nost’ [Sociological encyclopaedic dictionary: Proportion]. Retrieved from http://politics.ellib.org.ua/encyclopedia-term-4540.html [in Russian].
5. Losev, A.F. Istorija antichnoj jestetiki. Aristotel’ i pozdnjaja klassika. Chtojnost’ [History of ancient aesthetics. Aristotle and the late classics]. Retrieved from: http://psylib.ukrweb.net/books/lose004/txt10.htm [in Russian].
6. Losev, A.F. Estetika Vozrozhdenija. Filosofsko – jesteticheskoe uchenie [Aesthetics of Revival. Philosophical – aesthetic studies]. Retrieved from: http://psylib.org.ua/books/lose010/txt07.htm [in Russian].
7. Mochernyy, S. V. (Ed.). (2000). Ekonomichna entsyklopediya [conomic encyclopedia]. (Vols. 1-4). Kiyv: Vydavnychyy tsentr Akademiya [in Ukrainian].
8. Frolova, I. T. (Ed.). (1981). Filosofskiy slovar [Philosophical Dictionary]. Moskva [in Russian].
9. Dysproportsiynist’ sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: instrumentariy otsinyuvannya ta rehulyuvannya [Disproportion of socio-economic development of regions in Ukraine: assessment tools and regulation]. (2014). Kharkov, INZhEK [in Ukrainian].
10. Chukhno, A.A. Ekonomichna teoriya [Economic theory]. (Vols. 1-2) K. : DNNU AFU, 2010. – 628 s. [in Ukrainian].
11. Varnaliy, Z. (2007). Rehional’na polityka Ukrayiny: novi umovy, novi vymohy [Regional Policy in Ukraine: new conditions, new requirements]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, 1 (2), 141-149 [in Ukrainian].
12. Geyman, O. A. (2009). Nelineynost ekonomki i neravnomernost razvitiya regionov [Nonlinearity of the economy and the uneven development of regions]. Kharkov: FLP Liburkina L.M., INZhEK [in Russian].
13. Kizim, N. A., Raevneva, E. V., Bobkova, A. Yu. (2011). Neravnomernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskie osnovy i instrumentariy ocenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and methodological framework and assessment tools]. Kharkov: FLP Liburkina L. M., INZhEK [in Russian].
14. Storonyans’ka, I. Z. (2008). Rehiony Ukrayiny: poshuk modeli konverhentnoho rozvytku [Regions of Ukraine: model search convergent development]. L.: Aral [in Ukrainian].
15. Yaremchuk, R. Ye. (2008). Rozvytok konverhentsiyno-dyverhentsiynykh protsesiv v umovakh transformatsiyi struktury L’vivs’koyi oblasti [Development konverhentsiyno-dyverhentsiynyh processes in transforming the structure of Lviv region]. Ekonomichni nauky. Seriya Rehional’na ekonomika. Zbirnyk naukovykh prats’ – Economics. Series: Regional Economics – Collected Works. Vol. 5 (17). Luts’k [in Ukrainian].
16. Chuzhykov, V. I. (2005). Konverhentsiya ta dyverhentsiya rehioniv Ukrayiny (indykatyvna model’) [Convergence and divergence regions of Ukraine (Indicative model)]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine 9, 48–53 [in Ukrainian].

» pdf