j-dse@ukr.net

Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№2 (14) 2010

Demography and social economy, 2010, 2(14):16-25
doi: https://doi.org/10.15407/dse2010.02.016

YANISHIVSKIY V.M.
Methodical approaches to integral estimation of intellectual capital of region
Section: HUMAN DEVELOPMENT
Language: Ukrainan
Abstract: Methodical approaches to estimation of intellectual capital are systematized. The own method of his estimation, which is based on computation of integral index, is developed and grounded. The unfolded structure of intellectual capital is offered. The system of statistical indexes on the basis of which the integral index of intellectual capital of region settles accounts is offered. The weighing coefficients of constituents of intellectual capital for computation of integral index are definite. The integral index of intellectual capital of regions of Ukraine for 2008 and 2005 years is calculated, that enables to estimate the modern level of development of intellectual capital of regions of Ukraine and expose his dynamics. The groupment of regions of Ukraine after the level of development of intellectual capital is conducted. It is exposed, that Kyiv is an implicit leader after the level of development of intellectual capital. The greatest indexes of level of development of intellectual capital after Kiev are in east regions.
Key words: intellectual capital, human capital, social capital, region, integral index.
References:
1. Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В.М. Геєця. – К: «Основа», 2006. – 592 с.
2. Бутнік-Сіверський О.Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – С. 16–27.
3. Van den Berg H. Models of Intellectual Capital Valuation : A Comparative Evaluation / H. Van den Berg // Working papers Queen’s University Kingston, 2003.
4. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / Н.В. Гринберг (пер. с англ.). – М.: ИНФРА–М, 2002. – 327с.
5. Уманців Г. Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 3. – С. 29–33.
6. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 448 с.
7. Чухно А.А. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. – К: Логос, 2003. – 631 с.
8. Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально- економічна оцінка та забезпечення розвитку: Монографія / НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 348 с.
9. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / В.А. Ноздрина (пер.). – М.: Поколение, 2007. – 366 с.
10. Зайківський О., Комаров В. Ідентифікація нематеріальних активів – базис їх бухгалтерського обліку // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 5. – С. 13–19.
11. Грішнова О.А. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 3. – С. 19–23.
12. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин. – Питер, 2001. – 228 с.
13. Янишівський В.М. Сутність і складові інтелектуального капіталу в контексті впливу на соціально-економічний розвиток та якість життя населення регіону / В.М. Янишівський // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України. – К., 2009. – Вип. 21–22. – С. 52–69.
14. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. Офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

» pdf