j-dse@ukr.net Журнал "Демографія та соціальна економіка"
-


№1 (11) 2009

Demography and social economy, 2009, 1(11):50-60
doi: https://doi.org/10.15407/dse2009.01.050

ROMANІUK M.D.
Migrational Determinants of the National Security of Ukraine: the Theoretic-Methodological and Practical Aspects
Section: MIGRATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Language:Ukrainian
Abstract: The article describes theoretical, methodological and practical aspects, which are connected with the management of intensive interstate migration processes and its negative consequences which can influence on the national safety of the country. The scene, genesis and specialty of management of population migration on the macro level and on the level of region are examined. The main ways and methods of regulation of internal migration of population are represented. The article also includes the suggestions, which reflect the perspective approaches of the state migration policy.
Key words: -
References:
1. Зовнішні трудові міграції населення України / О. В.Позняк, Е.М.Лібанова, П.Є.Шевчук та ін. — К.: Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, 2002. — 205 с.
2. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2003. – С.189.
3. Лібанова Е. Вплив зовнішньої міграції на соціально-економічний розвиток України // Економіка України. – 1993. – № 8. – С. 76–80.
4. Майданік І.П. Соціально-економічні проблеми трудової міграції в Україні // Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.– С.52–53.
5. Малиновська О. Деякі концептуальні підходи до регулювання трудової міграції. // Трудова міграція населення України та державна програма її регулювання: Матеріали міжн. конференції, Київ, 18 лютого 2005 р. / Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, –К.: Заповіт, 2005. – С.6–16.
6. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 року. – К.: Видавництво Інституту економіки НАН України, 1999. – 65 с.
7. Романюк М.Д. Міграції населення України: національні пріоритети та регіональна диференціація механізму регулювання // Економіка України. – 1999. – №9. – С. 38–44.
8. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика). Енциклопедія / за ред. Римаренка Ю.І. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.
9. Романюк М.Д. Регулювання міграцій – вимога сьогодення // Універсум. – 1998. – №7–8. – С. 19–22.
10. Васильченко В., Петрова Т. Потрібна самостійна міграційна політика // Віче. – 1997 – №7 – С.70–77.
11. Піскун О. Становлення міграційної політики України // Проблеми міграції. – 1997. – № 1 – С. 4–7.
12. Стратегія демографічного розвитку на 2006–2015 роки: Проект / Від. за вип. І.М. Новак – К.: КНЕУ, 2005 – 20 с. 13. Данюк В.М. Європа вивчає проблеми трудової міграції // Україна: аспекти праці. – 1999. – № 2. – С. 48–48.
14. Хомра О. Зовнішня трудова міграція з України: ситуація, перспективи, виклики і загрози національній безпеці // Трудова міграція населення України та державна програма її регулювання: Матеріали міжн. конференції, Київ, 18 лютого 2005 р. / Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, – К.: Заповіт, 2005. – С.32–45.

» pdf