-

ua ru eng


№2 (40) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 2(40):50-70
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.050
УДК 377/378 (477)
JEL СLASSIFICATION: І21, І28

В.M. НОВІКОВ,
д-р екон. наук, проф., голов. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
01032, Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: valery.economy@ukr.net
ORCID 0000-0001-5892-815Х

ЯКІСТЬ ОСВІТИ. PISA-2018: ОЦІНКА І ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ
Розділ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
Мова статті: українська
Анотація: 2018 року Україна вперше долучилась до Програми міжнародного дослідження якості освіти (Programme for International Student Assessme, PISA), яке проходить під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку кожні три роки. Про завдання і зміст цього дослідження українське суспільство слабо проінформовано. Найбільш обізнаними є управлінці і спеціалісти освітньої галузі. Експертне товариство ще навіть не повністю усвідомило критичний аспект отриманих результатів PISA і не розпочало дис кусію з метою їх оцінки і розробки напрямів розвитку освіти. Мета статті — про аналізувати дані міжнародного дослідження PISA і визначити напрями інноваційного розвитку української системи освіти на принципах інтегративної компетенції, що передбачає застосування учнями аналітичних і комбінаторних навичок для вирішення поставлених завдань. Новизна статті полягає у виявлені основних причин незадовільної якості навчання і обґрунтуванні напрямів подальшої інституціоналізації освітньої галузі, спрямованих на удосконалення методів управління галуззю, реалізація яких сприятиме покращенню якості навчання. Методом дослідження є контент-аналіз емпіричного матеріалу з метою вивчення проблем підвищення якості освіти. Для компенсації інформаційних прогалин і деталізації актуальних питань, висвітлених у міжнародному дослідженні, проаналізовано результати моніторингу процесу навчання ук раїнських школярів, викладено пропозиції щодо формування освітніх стратегій. За середніми показниками рейтингу PISA за успішністю учнів Україна серед 79 країн посідає 37—42 позиції з читання, 41—46 з математики і 35—42 з природничих дисциплін. Результати українських школярів у всіх трьох галузях нижчі, ніж у учнів референтних країн — Польщі, Угорщини, Естонії та країн ОЕСР. Загалом українські учні від стають від школярів інших країн за рівнем функціональної грамотності майже на рік, особливо з математики. Оцінено якість освіти з деяких дисциплін у різних типах освітніх закладів, у регіональному та соціальному контекстах, проаналізовано еко но міко-інвестиційну політику держави в освіті. Розглянуто особливості інстру мен тарію досліджень, що дало змогу дійти деяких попередніх висновків щодо відпо відності порівняльних оцінок якості освіти між кранами. Для подолання розриву між Україною та країнами ОЕСР у рівнях бюджетного фінансування освіти обґрунтована доцільність удосконалення механізму міжбюджетних відносин. Ці питання не знайшли адекватного вирішення в PISA і потребують подальшого висвітлення у державних прог рамах. Запропоновано оновити освітні стандарти і компетенції, оплату праці педа гогічного персоналу, посилити мотиваційні чинники, сприяти розвитку інфраструктури й удосконаленню статистики освіти.
Ключові слова: якість освіти, компетентність, грамотність, комунікаційні вміння, безперервна освіта, Програма міжнародного дослідження якості освіти, PISA.
Література:
1. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / За заг. ред. В.Г. Кременя. Київ, 2016. 448 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/166230/1/nac%20dopovid%20 2016.indd%20smal.pdf (дата звернення: 18.12.2019).
2. «В целом неплохо, но…» Реакция Новосад на вердикт образованию URL: https:// news.liga.net/society/news/v- tse lom- neploho-no-reaktsiya- novosad- na-verdikt-obrazovaniyu (дата звернення: 18.12.2019).
3. Голубов О. PISA-2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього URL: https://www.dw.com/uk/pisa-2018-.../a-51505483 (дата звернення: 03.12.2019).
4. Тюменева Ю.А., Кузьмина, Ю.В. Что дает год обучения российскому школьнику. На материалах PISA-2009: грамотность чтения. Вопросы образования. 2013. № 1. С. 107—135 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-daet-god-obucheniya-rossiyskomushkolniku-na-materialah-pisa-2009-gramotnost-chteniya (дата звернення: 07.01.2020).
5. Кузьмина Ю.В. Метод разрывной регрессии и метод отбора подобного по вероятности для оценки одного года обучения: опыт применения на примере PISA-2019 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22561877 (дата звернення: 07.01.2020);
6. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA- 2018 / кол. авт.; Український центр оцінювання якості освіти. Київ, 2019. 439 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf (дата звернення: 18.12.2019).


» pdf