-

ua ru eng


№2 (40) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 2(40):21-34
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.021
УДК 314.728 (477)
JEL CLASSIFICATION: J11

О.В. ПОЗНЯК,
канд. екон. наук, старш. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
01032, Україна, Київ, бул. Т. Шевченка, 60
Е-mail: olex_poznyak@ukr.net
ORCID 0000-0002-1323-3896

НАСЕЛЕННЯ КИЄВА: ОЦІНКА ФАКТИЧНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЇ
Розділ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
Мова статті: українська
Анотація: Стаття присвячена формуванню науково обґрунтованої оцінки фактичної чисельності населення Києва, основаної на результатах подібних оцінок 2009—2011 рр. з урахуванням трансформації соціально-економічного розвитку України протягом останнього десятиліття. Також у статті розроблено прогноз міграційного руху населення у місті до 2040 р. Актуальність дослідження обумовлена наявністю значних контингентів незареєстрованого населення у столиці, відповідно офіційні дані щодо чисельності населення Києва є заниженими. Новизною дослідження є уточнена методика оцінювання фактичної чисельності населення Києва і незареєстрованого населення, а також виявлення перспективних тенденцій перебігу міграції населення в столиці України. Здійснено аналіз міграційної ситуації в місті, особлива увага приділена новому типу міграцій населення — руху внутрішньо переміщених осіб. На основі методичних підходів, розроблених у ході дослідження, оцінено фактичну чисельність населення Києва. Розроблено чотири методи визначення фактичної чисельності населення міста, на основі результатів яких отримано узагальнену оцінку. Чисельність фактичного населення Києва на початок 2018 р. оцінено у 3361,6 тис. осіб, тобто чисельність незареєстрованого населення перевищує 468,4 тис. осіб або становить майже 14 % фактичного населення. На основі комплексного аналізування міграційних процесів здійснено прогнозне оцінювання майбутньої міграційної ситуації в місті. Демографічний прогноз Києва, зокрема, прогноз міграції населення міста, розроблено у двох варіантах. Реалістичний варіант прогнозу описує найвірогідніший сценарій розвитку, спираючись на особливості динаміки компонентів природного і механічного руху населення та відповідного досягнутого рівня показників. Оптимістичний варіант є вірогідним за умов швидкого поновлення сприятливих тенденцій соціально-економічного розвитку та успішного здійснення заходів державної демографічної політики. Розроблено гіпотези прогнозу міграції населення до 2040 р., викладено результати розрахунку прогнозу чисельності та статево-вікової структури населення на початок 2041 р. і прогнозного оцінювання на період до початку 2061 р
Ключові слова: міграція, фактичне населення, незареєстроване населення, прогнозування міграцій населення.
Література:
1. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.
2. The World Migration Report 2015: Migrants and Cities, New Partnerships to Manage Mobility/IOM, Geneva URL: https://www.iom.int/world-migration-report-2015 (дата звернення: 23.03.2020).
3. World Migration Report 2018 / IOM, GenevaURL: https://www.iom.int/sites/default/ files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf (дата звернення: 23.03.2020).
4. Позняк О.В. Оцінка фактичної чисельності населення м. Києва. Соціально-еко номічні та демографічні проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу регіонів. Тернопіль, 2009. С. 93—96.
5. Ahas R., Armoogum J., Esko S., Ilves M., Karus E., Madre J-L., Nurmi O. Mobile Positioning Data for Tourism Statistics. Consolidated Report. Eurostat Contract No. 30501.2012.001- 2012. 452 30 June 2014 URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/content/ mobile-positioning-data-tourism-consolidated-report (дата звернення: 23.03.2020).
6. Чудиновских О.С. Большие данные и статистика миграции. Вопросы статистики. 2018. № 25. С. 48—56 URL: https://istina.msu.ru/download/106684550/1fICOP:n_ b2GlsCo1Gj_Pk4WIseug7N_S (дата звер нення: 23.03.2020).
7. Веремчук А.В., Розбицький М.А. Оцінка потенціалу «великих даних» для дослідження трудової міграції. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1 (35). С. 196— 208. https://doi.org/10.15407/dse2019.01.196
8. Оцінка чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/OnU_01_12_2019.pdf (дата звернення: 23.03.2020)
9. Державна служба статистики України: офіційний сайт URL: http://www.ukrstat.gov. ua/ (дата звернення: 23.03.2020).
10. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В. Позняка. Умань, 2007. 274 с.
11. Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих інтересів людини. Результати соціологічного дослідження / Аналітичний центр CEDOS. Київ, 2018. 100 с.
12. Державний реєстр виборців: офіційний сайт URL: https://www.drv.gov.ua/ords/ portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=6&pdy=706&pmn_id=127 (дата звернення: 14.06.2019).
13. Названі найпопулярніші предмети на ЗНО-2019. LENTA: UA URL: https://lenta. ua/ua/nazvani-naypopulyarnishi-predmeti-na-zno-2019-11332/ (дата звернення: 14.06.19)


» pdf