-

ua ru eng


№1 (32) 2018 р.

Демографія та соціальна економіка, 2018, 1(32):43-57
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.043
УДК 314.18 : 316.42(477)
JEL CLASSIFICATION: I31

Г.В. ГЕРАСИМЕНКО

канд. екон. наук, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України
01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
Е-mail: geranna@ukr.net

ПРОБЛЕМИ РЕАГУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Розділ: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
Мова статті: українська
Анотація: Стаття присвячена питанням розбудови належної відповіді правоохоронних органів на виклики, пов’язані з проблемою домашнього насильства в Україні. Метою статті є обґрунтування доцільності впровадження соціологічних інструментів моніторингу й оцінки ефективності роботи правоохоронців із протидії та попередження насильства в сім’ї. Представлено результати спеціального опитування громадян, які зазнали домашнього насильства та зверталися з цього приводу до поліції. Опитування виконано за підтримки Фонду народонаселення ООН та ініціативи МВС України.
За підсумками опитування потерпілих, які зверталися до правоохоронних органів, проаналізовано основні форми пережитого насильства, категорії кривдників, обставини звернень до правоохоронців та особливості запобіжних заходів, що були застосовані до порушників. Окремий фокус дослідження пов’язаний із оцінкою рівня задоволеності громадян рішеннями, що були ухвалені поліцією на місці події, в контексті ризиків повторення насильства, наслідків для життя родини, відчуття безпеки членів сім’ї. Оцінювання роботи правоохоронців охоплювало різні аспекти взаємодії з громадянами: своєчасність та ефективність наданої допомоги, прозорість і неупередженість дій правоохоронців, об’єктивність ухваленого рішення та забезпечення належної поінформованості громадян щодо доступних послуг і процедур притягнення кривдників до відповідальності. Окреслено особливості бачення громадянами основних проблем, які можуть виникати у разі звернення до правоохоронних органів у зв’язку з домашнім насильством, та можливих шляхів їх вирішення. Серед першочергових кроків – необхідність застосування суворіших заходів до кривдників, посилення інформаційної роботи з питань попередження насильства та підвищення професійного рівня правоохоронців у контексті поводження з потерпілими. Результати дослідження можуть бути використані для розробки державної політики запобігання домашньому насильству з метою вдосконалення системи соціальних послуг, що надаються постраждалим та їхнім сім’ям.
Ключові слова: домашнє насильство, громадська поліцейська діяльність, мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству, рівень довіри до правоохоронних органів.
Література:
1. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 20.01.2018).
2. Mulugeta E. Community Policing: Practice, Roles, Challenges and Prospects in Crime Prevention in East Gojjam Administrative Zone / Mulugeta E., Mekuriaw D. // Social Crimonol. – 2017. – 5. – 160 p.
3. Ковальова О.В. Суб’єкти запобігання насильству в сім’ї: повноваження та характеристика // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 25. – С. 460–465.
4. Ковальова О.В. Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 38. – С. 206–215.
5. Аніщук Н.В. Ґендерне насильство у правовому житті України : монографія / Н.В. Аніщук. – Одеса : Юрид. літ, 2007. – 232 с.
6. Левченко К.Б. Насильство стосовно жінок: законодавчі та адміністративно-організаційні заходи протидії (1995–2002 роки) / К.Б. Левченко // Право і безпека. – 2002. – № 2. – С. 90–94.
7. Христова Г.О. Насильство в сім’ї та шляхи його попередження: законодавчий аспект / Г.О. Христова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.khpg.org/ru/index.php?id=1215440842 (дата звернення: 20.01.2018).
8. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / В.М. Бондаровська, О.О. Кочемировська, Г.М. Лактіоновата ін.; за ред. О. Кочемировської. – Київ : ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.
9. Ukraine Demographic and Health Survey, UCSR and Macro International. – Calverton, Maryland, 2007. – 267 р.
10. Поширення насильства щодо дівчат та жінок / GfK Ukraine; ЮНФПА. – Київ, 2014. – Режим доступу: http://www.unfpa.org.ua/files/articles/4/70/GBV%20prevalence%20survey%20%20UA.pdf (дата звернення: 20.01.2018).
11. Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держслужба статистики України [та ін.]. — Київ : К.І.С., 2013. – 433 с.
12. Situation of Older Women in Ukraine / UCSR and UNFPA. – Kyiv, 2014. – 89 р.
13. Де і як можуть отримати допомогу постраждалі від насильства в сім’ї: Звіт за результатами моніторингу спеціальних закладів. – Київ : Ла Страда-Україна, Мінсоцполітики, 2012. – 79 с.
14. Демченко І. Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства: Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження / ЮНФПА; Мінсоцполітики України. – Київ, 2014. – 51 с.
15. Ґендерно обумовлене насильство в регіонах, які постраждали від конфлікту: Звіт за результатами дослідження / УЦСР, ЮНФПА. – 2015. – Режим доступу: http://www.unfpa.org.ua/files/articles/6/55/GBV%20Prevalence%20Survey_UKR.pdf (дата звернення: 20.01.2018).
16. Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні. – Київ : UNFPA, ГО «Український центр соціальних реформ», 2017. – 104 с.

» pdf