-

ua ru eng


№2 (40) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 2(40):89-102
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.089
УДК 364.22:911.373(477)
JEL СLASSIFICATION: I32

Ю.Л. КОГАТЬКО,
канд. геогр. наук, старш. наук. співроб., старш. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 60
E-mail: kogatko@gmail.com
ORCID 0000-0003-3392-9783

БІДНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Розділ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
Мова статті: українська
Анотація: Метою статті є виявлення і дослідження особливостей монетарної і немонетарної бідності сільських дітей, а також їх соціального відторгнення. Новизною роботи є доведення факту, що сільські діти перебувають у суттєво гіршому становищі, порівняно з міськими, не стільки за монетарною бідністю, скільки за позбавленнями, і що для вирішення цієї проблеми недостатньо лише зростання доходів у домогосподарствах сіл. Для дослідження бідності сільських дітей в Україні застосовано спеціальні і загальнонаукові методи: аналіз і синтез, статистичний метод, метод графічного аналізу, аналіз бази даних. Виявлено, що родини, які проживають у різних типах місцевості, мають різні можливості щодо забезпечення достатку і розвитку дітей. Низькі доходи частково визначають високий рівень бідності як за відносним критерієм, так і за фактичним прожитковим мінімумом за витратами сімей з дітьми в сільській місцевості. Визначено, що сім’ї з дітьми сільської місцевості загалом у структурі витрат більше витрачають на продукти, хоча це суттєво менші суми, ніж у містах. Визначено, що монетарна бідність не завжди є основною проблемою сільських родин з дітьми, оскільки суттєво посилюється немонетарною бідністю. Сільські родини з дітьми мають більші позбавлення в житлових умовах. В сільській місцевості вища частка дітей, які взагалі не склали зовнішнє незалежне оцінювання, не мають доступу до дистанційної освіти через низьку якість інтернет-зв’язку, а часом і його відсутність. Сільські діти більшою мірою позбавлені можливості оздоровлення, вони менше бувають на морі чи відпочивають у санаторіях і дитячих таборах. Проблемою є і позбавлення у доступі до медичних послуг. Окрім монетарної і немонетарної бідності в дуже малих селах існує проблема із соціальним відторгненням дітей. Більшість матеріальних проблем сімей з дітьми в сільській місцевості можна вирішити насамперед покращенням зайнятості населення, і, що не менш важливо, її диверсифікацією. Значний поштовх до поліпшення рівня життя сімей з дітьми, а також зниження соціального відчуження дітей має дати ремонт наявних і будівництво нових доріг, покращення транспортного сполучення.
Ключові слова: бідність, сільські сім’ї з дітьми, доходи населення, монетарна бідність, депривації, житлові умови.
Література:
1. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Київ: КНЕУ, 2008. 330 с.
2. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1. С. 11—21.
3. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / Рада по вивч. продуктивн. сил України НАН України. Київ, 2003. 54 с.
4. Zikhali P., Mushongera D., Ngwenya P. A multidimensional poverty index for Gauteng province, South Africa: evidence from Quality of Life Survey data // Social Indicators Research. 2015. С. 277—303.
https://doi.org/10.1007/s11205-015-1176-2
5. Battiston D., Cruces G., López-Calva L.F., Lugo А.М., Santos M.E. Income and Beyond: Multi dimensional Poverty in Six Latin American Countries. Social Indicators Research. 2013. 112 (2). P. 291—314 URL: http://hdl.handle.net/10986/24874 (дата звернення: 12.11.2019). https://doi.org/10.1007/s11205-013-0249-3
6. Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення. Економіка України. 2014. № 4. С. 83—93.
7. Непочатенко Е. Диверсификация экономики сельских территорий Украины в контексте формирования продуктивной занятости трудового потенциала // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne. 2016 URL: http://czasopisma.pwszplock. pl/index.php/ne/article/download/118/110 (дата звернення: 12.11.2019).
8. Жаховська В.Л. Соціальний розвиток сільських поселень на основі муніципальної власності в умовах децентралізації. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 140—153. https://doi.org/10.15407/dse2018.02.140
9. Клименко Ю.А. Оцінка рівня перенаселеності житла в Україні: порівняння з країнами ЄС. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2 (30). С.191—201.
10. Когатько Ю.Л., Полякова С.В. Детермінанти зміни житлових умов. Інфраструктура ринку. 2017. № 12. С. 129—134.
11. Населення України: Соціально-демографічні проблеми українського села / за ред. Е. Лібанової. Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Пхуки НАН України, 2007. Київ, 468 с.
12. Рогожин О.Г. Інформаційні технології управління соціальним розвитком сіл в Україні. Математичне моделювання в економіці. 2014. Вип. 1. С. 17—25.
13. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2017 році (заданими вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017 року): стат. зб. / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державна служба статистики України. Київ, 2018. 116 с.
14. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. О.М.Бородіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
15. Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. / за ред. Т.А. Заяць; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 298 с.
16. Шишкін В.С. Бідність населення України за житловими умовами. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 1. С. 51—64.
https://doi.org/10.15407/dse2016.01.051
17. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей. Економіка АПК. 2011. № 3. С. 112—122.


» pdf