-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):111-127
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.111
УДК 314.122.6
JEL CLASSIFICATION: J13, J15, J61

О.К. ГАВРИЛЮК,
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03127, Київ, проспект Академіка Глушкова, 2
E-mail: oleksii.havryliuk.ukr@gmail.com
ORCID 0000-0002-7567-0282

ТОЛЕРАНТНІСТЬ І КСЕНОФОБІЯ В МІЖЕТНІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ КИЇВСЬКИХ СТУДЕНТІВ
Розділ: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Мова статті: українська
Анотація: Проаналізовано дані декількох соціологічних опитувань українських студентів у Києві у 2005, 2009 та 2018 рр. (з головним акцентом на аналізі даних останнього опитування), які були виконані співробітниками сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (Київ). Ключовими цілями статті є: 1) виявлення особливостей міжетнічних взаємовідносин у київських закладах вищої освіти; 2) визначення ставлення київських студентів-українців до іноземців; 3) оцінка характеру змін у ставленні київських студентів-українців до іноземців протягом останніх десяти років. Новизна дослідження: уперше розраховано індекс інтолерантності за авторською методикою та здійснено порівняльний аналіз результатів декількох хвиль опитувань київських студентів. Порівняння результатів опитування 2018 року з попередніми опитуваннями вказало на покращення ставлення студентів закладів вищої освіти столиці до іноземців: зменшення конфліктності, підвищення рівня та частоти комунікативності між іноземцями та студента миукраїнцями, зростання дружності у міжетнічних взаємовідносинах. Після розрахунку індексу інтолерантності та індексу ксенофобії з’ясовано основні чинники, що впливають на ставлення українських студентів до іноземців: стать респондента, досвід та частота спілкування респондентів з іноземцями, місцевість проживання респондента до вступу у заклад вищої освіти. В результаті побудови комплексного профілю ставлення київських студентів до іноземців було ідентифіковано п’ять кластерів за характером сприйняття різних етнічних груп. Установлено, що попри загальне покращення ставлення київських студентів-українців до іноземців за останнє десятиліття у студентському середовищі відбулося формування негативних ксеностереотипів, які межу ють із расизмом та релігійною нетерпимістю, що вимагає негайної протидії шляхом просвітницької роботи. З’ясовано, що на можливість інтегрування іноземців до українського суспільства впливає соціально-економічна і геополітична ситу ація в Україні, імміграційна криза в Європі та вітчизняний і зарубіжний медіаконтент.
Ключові слова: київські студенти, іноземці, (ін)толерантність, шкала Богардуса, ксенофобія, міжетнічні взаємовідносини
Література:
1. Джавахишвили Н. Этнорелигиозные стереотипы грузинских студентов // Социологические исследования. — 2005. — №. 3. — С. 107—112.
2. Мукомель В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии) // Социологические исследования. — 2005. — № 2. — С. 56—66.
3. Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2005. — № 4. — С. 26—45.
4. Панина Н.В., Головаха Е.И. Национальная толерантность и идентичность в Украине: опыт применения шкалы социальной дистанции в мониторинговом социоло ги ческом исследовании // Социологический журнал. — 2006. — № 3—4. — С. 102—126.
5. Блинова О.Є. Психологічні умови толерантності студентів у міжетнічній взаємодії // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. — 2009. — № 26 (50). — Ч. 1. — С. 166—170. — (Серія № 12: Психологічні науки).
6. Мотунова І.Г. Міжетнічні відносини в українських університетах: готовність до іншого // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. — 2014. — № 15, Вип. 281. — С. 533—544.
7. Кобзін Д.О., Шейко Р.В., Мартиненко О.А., Белоусов Ю.Л. Ксенофобія в контексті поліетнічності українського суспільства. Результати соціологічного дослідження. — Харків, 2008. — 43 с.
8. Погода Т.А. Міжетнічні відносини у студентському середовищі // Демографія та соціальна економіка. — 2010. — № 2 (14). — С. 94—103. — https://doi.org/10.15407/ dse2010.02.094
9. Міжетнічні упередження в Україні, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=1&fbclid=IwAR1VsZis6HWj ZNVzztd2ivyOqNiUULLmTn4BbgPUt90uUvrIlkXcCBFlfU8 (дата звернення: 13.08.2019).
10. Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992—2016 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/ dodatki2016.pdf (дата звернення: 13.08.2019).


» pdf