-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):63-78
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.078
УДК 316.334.2 314.17:331.5; 331.5
JEL СLASSIFICATION: I38, O15, J2

Є.В. СІРИЙ,
д-р. соціол. наук, проф., старш. наук. співр.
ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»
01001, Україна, Київ, вул. Еспланадна, 17
E-mail: socio1@ukr.net
ORCID 0000-0003-3396-8168
Researcher ID F-8538-2017

СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СТАТИСТИЧНИЙ ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
Розділ: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Мова статті: українська
Анотація: Дослідження висвітлює одну із ключових проблем зайнятості населення — поточний стан розвитку молодіжної підприємницької самозайнятості як прояву економічної активності у розрізі статистичних та окремих соціологічних замірів цієї сфери. Метою дослідження є статистичний аналіз багатьох різноманітних сторін цього процесу, що відображає максимально наближений реальний, поточний стан та розвиток цієї сфери економічної активності. У статті застосовано економіко-статистичний та математико-статистичний метод для визначення абсолютних та відносних показників рівня та динаміки розвитку підприємництва. Застосовані порівняння, описовий метод, аналіз, узагальнення та індукція. На основі наявних статистичних даних, синтезованих показників, даних емпіричних соціологічних досліджень з цієї проб лема тики проаналізовано її загальні ситуаційні аспекти та їхні тенденції; кількісна динаміка розвитку підприємницької самозайнятості та соціологічні аль тер нативи репрезентації даного процесу та явища; понятійні аспекти самозайнятості та неформальної зайнятості. Окремим дослідницьким сегментом є представлення соціологічних даних стосовно соціальних сторін молодіжного підприємництва, а саме: соціальне сприйняття та ставлення до підприємницьких реалій; мотиваційні аспекти; преференційні аспекти; соціально-проблематичні, оціночні та сегментні аспекти. Було надано часткову оцінку інституційній підтримці молодіжного підприємництва з боку держави, в контексті основних проблем, відповідних заходів щодо його регулювання та стимулювання. На підставі даного статистико-соціологічного аналізу був доповнений висновок щодо ситуації з молодіжною підприємницькою самозайнятістю в Україні; характерними для неї досить повільний темп розвитку підприємництва серед молоді через адміністративні, правові, фінансові, організаційні проблеми: відсутність комплексної, передовсім, фінансово-кредитної, методико-інформаційної, інвестиційної, освітньої підтримки, а також системного аналізу й підтримки на державному, регіональному та місцевому рівнях. Дослідження має також і практичну значимість для поновлення соціально-економічних і соціально-статистичних параметрів суспільного розвитку.
Ключові слова: молодіжне підприємництво, самозайнятість, інституціональна підтрим ка, статистичні показники, соціологічні показники.
Література:
1. AGER 2018. Глобальне дослідження Amway про підприємництво. 2018. — 31 с. [Елек тронний ресурс]. — Режим доступу: https://platforma-msb.org/wp-content/ uploads/2018/09/AGER-2018-Ukraine-ua_final.pdf (дата звернення: 19.09.2019 ).
2. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня 2016 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. — Київ, 2016. — 348 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/ publ2016.asp (дата звернення: 19.09.2019).
3. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня 2017 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. — Київ, 2017. — 345 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/ publ2017.asp (дата звернення: 20.09.2019).
4. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня 2018 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. — Київ, 2018. — 345 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/ publ2018.asp (дата звернення: 17.09.2019).
5. Кількість ФОПів у країні зросла на 4 %: лідирує комп’ютерне програмування // Економічна правда. — 16 трав. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// www.epravda.com.ua/news/2019/05/16/647837/ (дата звернення: 20.09.2019).
6. У ДФС підрахували кількість фізичних осіб — підприємців // УкрІнформ. — 16.09.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ 2302824-u-dfs-pidrahuvali-kilkist-fizicnih-osib-pidpriemciv.html (дата звернення: 17.09.2019).
7. Налоговая обнародовала количество ФАП и суммы уплаты ЕСВ / РБК Україна. — 22.02.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.rbc.ua/rus/news/ nalogovaya-obnarodovala-kolichestvo-flp-summy-1550838862.html) (дата звернення: 03.09.2019).
8. Україна — 2017. Статистичний збірник / Держ. служба статист. України. — Київ. — 2018. — 34 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_ukraina2017.pdf (дата звернення: 03.09.2019).
9. Українцям хочуть давати гроші на відкриття бізнесу // Сьогодні. — 31 берез. 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.segodnya.ua/economics/ business/ukraincam-hotyat-davat-dengi-na-otkrytie-biznesa-1008367.html (дата звернення: 21.09.2019).
10. Статистика від ДФСУ: протягом 2017 року було зареєстровано 264 тисячі ФОП // Дебет — кредит. Бухгалтерські новини — 15.02.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://news.dtkt.ua/state/entrepreneurship/47203 (дата звернення: 04.09.2019).
11. За останні два місяці 36 тисяч ФОП припинило роботу // Опендатабот. — 30.01.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://opendatabot.ua/blog/142-fop-2018 (дата звернення: 06.09.2019).
12. Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік. Аналітичний звіт Національний та регіональний виміри / О. Кузяків [та ін.]; USAID. — Київ, 2017. — 371 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ier.com.ua/files/Projects/2015/LEV/ABCA2017/ ABCA2016_full_report.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
13. Перехід на ринок праці молоді України. Результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні 2013 та 2015 роках / Е. Лібанова, О. Цимбал, О. Ярош, Л. Лісогор; Міжнародне бюро праці. — Женева, 2016. — 111 с.
14. Молодь України — 2017: результати соціологічного дослідження // Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега». — Київ, 2017. — 128 с.
15. Актуальні проблеми досягнення гідної зайнятості молоддю України: Аналітична записка / НАН України; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Пту хи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipq.org.ua/upload/files/ files/06_Biblioteka/05_Komentari_ekspertiv/Analitika_SWTS-Ukraine.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
16. Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ rp/eans/XLS/znsmv2017xls_u.zip (дата звернення: 10.09.2019).
17. Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2017 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2017/rp/eans/XLS/nzn_smpvg_2017_u.zip (дата звернення: 10.09.2019).
18. Трифонов М. Неформальна зайнятість населення України: кількісний та якісний виміри. — 13 трав. 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://commons. com.ua/ru/neformalna-zajnyatist-naselennya/ (дата звернення: 08.09.2019).
19. Молодь України-2015. Мін-во молоді і спорту України / ГФК Юкрейн. — Київ, 2015. — 88 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/ files/pub-pdf/-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20-%20 2015.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
20. Освіта в Україні: базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень / МОН України, ДНУ «Інститут освітньої аналітики» — Київ, 2018 р. — 210 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainskashkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
21. Молодь України — 2018. Результати соціологічного дослідження / Н. Дмитрук, Г. Падалка, Н. Тілікіна, С. Кірєєв; ДП «Редакція інформ. бюлетеня «Офіційний вісник Президента України». — Київ, 2008. — 72 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/01/08/9/Doslidjennya_broshyra.pdf (дата звернення 16.09.2019).
22. Будуй своє. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://buduysvoe.com/ru/ node/107893 (дата звернення: 16.09.2019).


» pdf