-

ua ru eng


№1 (39) 2020 р.

Демографія та соціальна економіка, 2020, 1(39):20-32
doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.01.020
УДК 314.88
JEL СLASSIFICATION: J 110

В.П. ДУМАНСЬКА,
канд. екон. наук, старш. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України
01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: vita.dumanska@gmail.com
ORCID 0000-0001-6348-0548

ДЕМОГРАФІЧНІ ТРЕНДИ В МЕГАПОЛІСАХ: ПРИКЛАД СТОЛИЦЬ КРАЇН ЄВРОПИ
Розділ: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
Мова статті: українська
Анотація: Актуальність теми. Вивчення демографічних процесів мегаполісів дає можливість виокремити спільні тренди, спрогнозувати можливі виклики та шляхи їх подолання, а також виважено формувати демографічну політику. Демографічні процеси у мегаполісах сильно відрізняються від загальних демографічних процесів у країнах загалом. Разом з тим, демографічні процеси у містах-столицях мають чимало спільного. Метою статті є визначення демографічних трендів розвитку столиць країн Європи, які за чисельністю близькі до Києва, та їх ґрунтовна оцінка на прикладі столиці Ук раїни. Новизна роботи полягає у визначенні закономірностей демографічного розвитку столиць країн Європи порівняно з демографічними процесами, які відбуваються у цих країнах. У дослідженні проаналізовано демографічні тренди Києва та їх співвідношення із трендами деяких європейських столиць. У роботі застосовано методи порівняння та узагальнення для визначення основних демографічних тенденцій розвитку великих міст. Установлено, що визначальними трендами демографічного розвитку міст-столиць є повільне зростання чисельності населення на фоні загального скорочення чисельності населення в країні; старіння населення та зменшення частки економічно активного населення; розвиток соціальної інфраструктури як конкурентної переваги міста. В умовах суттєвого зниження чисельності населення в країнах Європи чисельність жителів їхніх столиць збільшується від 0,5 до 1 % щороку. За нашими розрахунками, столиця України має майже такий показник приросту населення як європейські столиці, близькі за чисельністю населення. Джерелом демографічного зростання столиць країн Європи в основному є міжнародні мігранти, тоді як Київ здебільшого зростає за рахунок внутрішньо переміщених осіб та внутрішньої міграції. За прогнозами ООН, до 2035 року найшвидше зростатиме чисельність Відня та Лісабону (0,5—0,7 % щороку), проте ці показники є суттєво нижчими за ті, які демонструють мегаполіси Азії та Африки. Як показує дослідження, міста-столиці здебільшого мають прогресивнішу статево-вікову структуру населення з дещо вищою часткою молоді та меншою часткою осіб старшого віку. Водночас їм теж загрожують виклики, пов’язані зі старінням населення: зростання економічного навантаження на працююче населення, трансформація ринку праці, брак відповідної соціальної інфраструктури. Розвиток інфраструктури стає суттєвою конкурентною перевагою європейських столиць, яка приваблює мігрантів та створює комфортні умови для уже наявного населення. Інфраструктурні проблеми суттєво обмежують зростання Києва. Так само негативно впливає стихійний розвиток навколоміських територій і відтермінування створення агломерації, яка допомогла б збалансувати демографічний та соціальноекономічний розвиток столиці.
Ключові слова: демографічні процеси, мегаполіс, населення великих міст, статевовікова структура населення великих міст, соціальна інфраструктура.
Література:
1. UN Nation 2018 Revision of World Urbanization Prospects [Електронний ресурс] // UN Nation. — 2018. — Режим доступу: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (дата звернення: 20.09.2019).
2. Riederer B., Verwiebe R., Seewann L. Changing social stratification in Vienna: Why are migrants declining from the middle of society // Population, Space and Place. — 2019. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ psp.2215 (дата звернення 10.09.2019)
3. Magnet cities: migration and commuting in Romania. Washington, D.C. [Електронний ресурс] / [M. Cristea, C. Mare, C. Moldovan та ін.] / World Bank. — 2017. — Режим дос тупу: http://documents.worldbank.org/curated/en/327451497949480572/Magnetcities-migration-and-commuting-in-Romania (дата звернення: 10.09.2019).
4. Jaroszewicz M. Migration from Ukraine to Poland: the trend stabilises. — Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018. — 18 С.
5. Драгунова Т.А. Міграційні процеси великих міст (на прикладі м. Києва): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01. — Київ, 2005. — 20 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21 DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM= S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR= %D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B 0%20%D0%A2.%D0%90.$ (дата звернення: 05.09.2019).
6. Sanderson W., Scherbov S. Average remaining lifetimes can increase as human populations age // Nature. — 2005. — № 435. — Р. 811—813.
7. Sanderson W., Scherbov S. Faster increases in human life expectancy could lead to slower population aging. // PLoS ONE. — 2015. — № 10 (4) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121922 (дата звернення: 10.09.2019)
8. Населення України: Імперативи демографічного старіння / С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер, І.О. Курило [та ін.]. — Київ: Адеф-Україна, 2014. — 285 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf (дата звернення: 05.09.2019).
9. Денисенко О. Українські міста в Європейській метрополітарній мережі: наскільки інтегрований Київ? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. — Київ: Фенікс, 2017. — С. 169—180.
10. Крамаренко Р.М. Столичний мегаполіс у глобальній конкурентній моделі економічного розвитку. — Київ: Логос, 2014. — 222 c.
11. Статистичні дані / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2019).
12. Статистичні дані / ГУ статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kiev.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2019).
13. Обліковано 1 424 967 внутрішньо переміщених осіб / Міністерство соціальної політики. — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/ news/17892.html (дата звернення: 20.09.2019).
14. Eatock D. Demographic Outlook For The European Union 2019 // European Parliamentary Research Service Blog. — 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf.
15. Population structure by major age groups, EU-28, 2016-80 / Eurostat. — 2017 [Елек тронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php?title=File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2016-80_ (%25_of_total_population).png (дата звернення: 05.09.2019).
16. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) / Київська міська державна адміністрація. — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dei. kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf (дата звернення: 05.09.2019).
17. Ukraine — Urbanization review World Bank. — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/213551473856022449/UkraineUrbanization-review (дата звернення 20.09.2019).


» pdf