-

ua ru eng


№1 (32) 2018 р.

Демографія та соціальна економіка, 2018, 1(32):126-139
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.126
УДК: 365, 330.59(477)
JEL CLASSIFICATION: І38

Л.М. ЧЕРЕНЬКО
канд. екон. наук, старш. наук. співроб., зав. сектором
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
01032, Україна, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: cherenko@ukr.net

ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Розділ: РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
Мова статті: українська
Анотація: Особливою ознакою України, як і інших країн з радянським минулим, залишаються незадовільні умови проживання населення, перш за все через низькі стандарти забезпеченості житловим простором та незадовільну якість житлових приміщень. Незважаючи на позитивну динаміку щодо середніх показників житлової площі та кількості кімнат на особу, Україна має значно вищі у порівнянні з країнами ЄС рівні перенаселеності житлових приміщень, особливо коли йдеться про сім’ї, де є двоє та більше дітей. Спостерігається стабільне підвищення рівня комфортності помешкань, проте динаміка обладнання житла базовими зручностями демонструє надзвичайно низькі темпи, за збереження яких не варто очікувати на суттєві зміни в найближчій перспективі. При цьому українці досить позитивно оцінюють свої житлові умови, навіть у роки найбільшого загострення кризових явищ спостерігається стабільне підвищення частки задоволених своїм помешканням. Такі суб’єктивні оцінки можуть свідчити як про значне розшарування за житловими умовами, так і про викривлене сприйняття стандартів нормального житла.
Виникає питання, наскільки активно населення налаштоване на здійснення змін власними силами, якою мірою сьогодні державна політика має впливати на ці процеси та якими мають бути пріоритети політики. Мета статті – розглянути стандарти житлових умов в контексті розуміння населенням задовільних умов проживання та прагнення до їх покращення. Від того, наскільки розвиток житлових умов пояснюється об’єктивними обмеженнями на рівні домогосподарств, насамперед фінансовими, а наскільки – суб’єктивним розумінням базових потреб, залежить швидкість змін у кількісних та якісних параметрах житлових приміщень і територій, які мають безпосереднє відношення до комфортних умов проживання. І саме це має сьогодні визначати пріоритетні напрями житлової політики в Україні.
Ключові слова: житлові умови, стандарти умов проживання, перенаселеність житла, базові зручності, комфортність житла, пріоритетні напрями житлової політики.
Література:
1. Макарова О.В. Житлові умови як ключовий аспект якості життя в Україні // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 6. – С. 28–33.
2. Ковалевська О.П. Житлові умови в системі характеристик якості життя // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. dy.nayka.com.ua/?op=1&z=475 (дата звернення: 14.03.2018).
3. Шишкін В.С. Бідність населення України за житловими умовами // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 1 (26). – С. 51–64. – doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.01.051.
4. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. Основные категории, характеристики и методы оценки. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 592 с.
5. Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підруч- ник. – К. : Кондор, 2015. – 617 с.
6. Романенко І.І. Архітектура будівель і споруд. Конспект лекцій навчальної дисципліни. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 168 с.
7. Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд. Архітектурні конструкції малоповерхових ци- вільних будівель: навч. посіб. – Полтава : ПолтНТУ, 2001. – 182 с.
8. Ханас O. Щастя не в «квадратах»: у Гройсмана розповіли про житлові умови українців // ZNAJ. UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/shastya-ne-v-kvadratah-ugrojsmana-rozpovily-pro-zhytlovi-umovy-ukrayinciv (дата звернення: 14.03.2018).

» pdf