-

ua ru eng


№1 (32) 2018 р.

Демографія та соціальна економіка, 2018, 1(32):29-42
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.029
УДК 316.42+37
JEL СLASSIFICATION: Z00, I29

О.М. ХМЕЛЕВСЬКА

канд. екон. наук, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60
E-mail: kh_o@ukr.net

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІЇ
Розділ: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
Мова статті: українська
Анотація: У низці програмних документів ЮНЕСКО та академічних публікацій освіту визнано невід’ємною частиною сталого розвитку та основою сталого суспільства. Це дає автору змогу дійти висновку, що взаємозв’язок трьох складових концепції сталого розвитку (економічної, соціальної та екологічної), а також комплексний характер Цілей Сталого Розвитку значно розширює суб’єктність і об’єктність освіти як соціального інституту, що нерозривно пов’язаний із ключовими сферами життєдіяльності суспільства. Якщо зміст соціального інституту трактувати як комплекс інституцій, то для ключового інструменту сталості – «освіти для сталого розвитку» на національному рівні можна визначити інституційне підґрунтя. Для цього на основі узагальнення міжнародного досвіду проаналізовано зміст та систематизовано напрями відповідної інституціональної роботи. Для України запропоновано зосередитися на розвитку таких освітніх інституцій: переорієнтація функціонального та предметного поля освіти; дизайн компетенцій; запровадження трансформаційної педагогіки; підтримка освітніх агентів; створення сталих навчальних середовищ; удосконалення координації та інтеграції; оновлення змісту освітніх реформ. У подальшому для кожної з цих освітніх інституцій доцільно уточнити ключові функції, інституціональний зміст і конкретні форми реалізації.
Ключові слова: освіта для сталого розвитку, освітні інституції, переорієнтація освіти, ключові компетенції у сфері сталості, трансформаційна педагогіка, освітні агенти, сталі навчальні середовища, освітні практики, освітні реформи.
Література:
1. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives / UNESCO Education Sector. – 2017. – 67 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 174 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_NationalReport.pdf (дата звернення: 03.10.2017).
3. Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року: Аналітична доповідь. – К. : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. – 84 с.
4. Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD): Goals and Objectives / UNESCO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.unesco.org/gap/goalsand-objectives?language=en. (дата звернення: 12.10.2017).
5. A Decade of Progress on Education for Sustainable Development: Reflections from the UNESCO Chairs Programme / UNESCO; G.Michelsen and P.J.Wells (Eds). – 2017. – 133 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252319e.pdf (дата звернення: 04.10.2017).
6. Wolff L.-A., Sjoblom P., Hofman-Bergholm M., Palmberg I. High Performance Education Fails in Sustainability? – A Reflection on Finnish Primary Teacher Education // Education Sciences. – 2017. – 7. – 22 р. – doi:10.3390/educsci7010032 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mdpi.com/journal/education (дата звернення: 30.05.2017). doi: https://doi.org/10.3390/educsci7010032
7. Sachs J.D. The Age of Sustainable Development. – Colombia University Press , 2015.
8. Education for Sustainable Development Toolkit Economy Environment / Center for Geography and Environmental Education, University of Tennessee; R.McKeown (Ed.), Version 2. – 2002. – 142 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf (дата звернення: 30.05.2017). doi: https://doi.org/10.7312/sach17314
9. White R.E., Cooper K. Critical Leadership and Social Justice: Research, Policy and Educational Practice // US-China Education Review. – A 5 (2012). – Р. 517–532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534295.pdf (дата звернення: 30.05.2017).
10. Фролов Д.П., Шулимова А.А. Институциональная системность социальной ответственности бизнеса (природа, институции, механизм) // Journal of Institutional Studies. – 2013. – Т. 5. – № 1. – С. 124–144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/ institutsionalnaya-sistemnost-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa-priroda-institutsii-mehanizm (дата звернення: 29.06.2017).
11. Martins J., Vale A., Mouraz A. All-day schooling: improving social and educational Portuguese policies // International Electronic Journal of Elementary Education. – 2015. – 7 (2). – Р. 199–216 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.iejee.com (дата: 30.05.2017).
12. Tilbury D., Wortman D. Engaging People in Sustainability / Commission on Education and Communication, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2004. – 76 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2004-055.pdf (дата звернення: 30.05.2017)
13. Lingard B. Historicizing and contextualizing global policy discourses: Test- and standardsbased accountabilities in education // The International Education Journal: Comparative Perspectives. – 2013. – 12 (2). – Р. 122–132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.iejcomparative.org (дата звер- нення: 30.05.2017).
14. Honig M.I. Complexity and policy implementation: Challenges and opportunities for the field // New directions in education policy implementation: Confronting complexity / M.I. Honig (Ed.). – Albany, NY : State University of New York Press, 2006. – Р. 1–23.
15. Ng-A-Fook N., Kane R.G., Butler J.K., Glithero L., Forte R. (2015). Brokering knowledge mobilization networks: Policy reforms, partnerships, and teacher education // Education Policy Analysis Archives. Arizona State University. – 2015. – December 7. – 23 (122). – 30 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2090 (дата звернення: 12.07.2017). doi: https://doi.org/10.14507/epaa.v23.2090
16. Vasquez-Martinez C.-R., et al. Educational Reform from the Perspective of the Student // Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World. BCES Conference Books. – 2016. – 14, № 1. – Р. 157–162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED568097.pdf (дата звернення: 13.06.2017).

» pdf