-

ua ru eng


№1 (32) 2018 р.

Демографія та соціальна економіка, 2018, 1(32):166-180
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.166
УДК 331.5
JEL CLASSIFICATION: J21

І.Л. ПЕТРОВА
д-р екон. наук, проф., зав. каф. маркетингу та поведінкової економіки
ВНЗ Університет економіки та права КРОК
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30–32
Е-mail: petrovakrok@gmail.com

ІННОВАЦІЙНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ ПРАЦІ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ

Розділ: РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
Мова статті: українська
Анотація: Основна ідея статті полягає в обґрунтуванні процесу формування ринку інноваційної праці як окремого сегменту, визначенні та оцінці його тенденцій і перспектив подальшого розвитку. Розкрито особливі риси інноваційної праці, які дають змогу виокремлювати її суб’єктів у специфічний сегмент ринку. Дано визначення ринку інноваційної праці та особливостей його функціонування, пов’язаних із взаємодією попиту і пропозиції, встановленням ціни праці, характером конкуренції. Доведено, що тенденції розвитку ринку інноваційної праці формуються під впливом факторів попиту (інноваційна активність підприємств, динаміка інновацій, упровадження інновацій, ринкової інноваційної інфраструктури) і факторів пропозиції (розвиток науки і освіти, чисельність працівників, зайнятих у сфері інноваційної діяльності, рівень професійно-кваліфікаційної підготовки інноваційних працівників, готовності до інновацій, інноваційної зайнятості). Ринок інноваційної праці представлено як елемент загального ринкового кругообігу. Введено поняття конгруентних інноваційних ринків (ринків інтелектуальної власності, інноваційних технологій, продуктів, інноваційної праці, інноваційної освіти) і розкрито принципи їх взаємозалежності та взаємодії. На основі цього аналізу встановлено, що досліджуваному ринку на даному етапі властиві низький та одночасно незадоволений попит на інноваційну працю, невідповідність та незбалансованість попиту і пропозиції за умов кількісного зменшення пропозиції, нерівномірність розвитку ринку інноваційної праці в аспектах регіонів та видів діяльності, незбалансованість і неузгодженість конгруентних інноваційних ринків, недосконалість інституціонального забезпечення, брак адекватних стимулів до інноваційної діяльності. Показано вплив ринку інноваційної праці на конкурентоспроможність національної економіки. Зроблено висновок про необхідність переходу від інерційного до модернізаційного сценарію розвитку ринку інноваційної праці в єдності з комплексними соціально-економічними перетвореннями, визначено параметри, умови та заходи щодо його реалізації.
Ключові слова: інноваційна праця, ринок інноваційної праці, конгруентні інноваційні ринки, інноваційна активність, модернізаційний сценарій розвитку.
Література:
1. Bell D. The coming of post-industrial society // Business and society review. Innovation, – 2011. – p. 5–23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.os3.nl/_media/2011- 2012/daniel_bell_the_coming_of_post-industrial_society.pdf (дата звернення: 22.03.2018).
2. Castells M. The Rise of the Network Society, 2nd Edition, with a New Preface. – Oxford : Wiley– Blackwell. 2009 – 656 p. doi: https://doi.org/10.1002/9781444319514.
3. Rifkin J. The Third Industrial Revolution. – New York Times bestselling book. – 2011. – 291 p.
4. Dunlop J.T. Labor markets and wage determination: Then and now // How labor markets work. – Lexington Books, 1988. – P. 47–87.
5. Doeringer P., Piore M. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. – Lexington, Mass. 1972. – 212 p.
6. Санкова Л.В. Занятость инновационного типа: пространство поиска национальной модели [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/.../zanyatost-innovatsionnogotipa-prostranstvo-poiska-natsion (дата звернення: 01.03.2018).
7. Standing G. The precariat: the new dangerous class. – London : Bloomsbury Academic, 2011. – 198 p.
8. Давидова І.О. Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=4041 (дата звернення: 01.03.2018).
9. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. А.М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2017.– 500 с.
10. Лібанова Е.М. Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів ХХІ столітт // Ринок праці та зайнятість населення. – 2012. – № 2. – С. 41–45.
11. Стратегія зайнятості для України: якими мають бути орієнтири // Дзеркало тижня. – 2017. – 20 листопада.
12. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації: монографія / М.В. Семикіна, С.Р. Пасєка, Л.А. Коваль, Л.Д. Збаржевецька / за наук. ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. – 321 с.
13. OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Brief. / OECD 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-STRI-Policy-Brief.pdf (дата звернення: 01.03.2018).
14. Петрова І.Л. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С.3–7.
15. Flexibility and competitiveness: labour market flexibility, innovation and organisational performance (FLEX-COM) Final report PSE project / Research DG European Commission Issued in September2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cordis.europa.eu/documents/.../90882401EN6.pdf (дата звернення: 01.03.2018 ).
16. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік: аналітична довідка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno.../2-3-ad-kmu-2015.pdf (дата звернення: 01.03.2018).
17. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyaukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1 (дата звернення: 01.03.2018).
18. Здійснення наукових досліджень і розробок в Україні: доповідь Архів, 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2018).
19. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014–2016 років (за міжнародною методологією): доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2018).

» pdf