-

ua ru eng


№1 (32) 2018 р.

Демографія та соціальна економіка, 2018, 1(32):140-152
doi: https://doi.org/10.15407/dse2018.01.140
УДК: 365, 330.59(477)
JEL CLASSIFICATION: І38

В.О. ШЛИКОВА
канд. екон. наук, наук. співроб.
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
61166, Україна, м. Харків, пров. Інженерний, 1а
E-mail: v.shlykova@ukr.net

О.М. ЛЕВАНДА
здобувач, пров. інж.
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
61166, Україна, м. Харків, пров. Інженерний, 1а
E-mail: levanda2008@rambler.ru

ДОХОДИ, УМОВИ ХАРЧУВАННЯ Й ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
Розділ: РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
Мова статті: українська
Анотація: Метою статті є визначення взаємозв’язків між такими базовими факторами, як рівень доходів, умови харчування й тривалість життя населення в Україні і країнах ЄС. На основі аналізу даних 2016 р. за 20 країнами ЄС та України виявлено, що серед досліджених країн Україні належить останнє місце за цими параметрами. За допомогою кореляційного та регресійного аналізу підтверджено наявність тісного зв’язку та визначено характер залежності очікуваної тривалості життя від валового національного доходу на душу населення та індексу продовольчої безпеки в досліджених кранах. Також установлено, що для забезпечення життєдіяльності українці вимушені витрачати більшу частину свого доходу на базову потребу – харчування. Зіставлення реального споживання основних груп продуктів харчування із рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України та законодавчо закріпленими нормами показало, що середньостатистичний українець працездатного віку лише за трьома з десяти основних груп харчових продуктів споживає більше раціональних норм. За рештою основних груп харчових продуктів фактичне споживання менше раціональних норм, що свідчить про відповідність рівня доходу середньостатистичного українця раціону харчування, наближеному до норм базового соціального стандарту. Таким чином, власний дохід середнього споживача не забезпечує повноцінного і раціонального харчування для збереження і зміцнення здоров’я і профілактики хвороб. Законодавчі засади базових факторів, які формують здоров’я різних груп населення, містять багато суперечностей і не забезпечують раціональних норм споживання, що призводить до знищення класу середнього споживача і збільшення частки населення, яке існує на межі бідності. Динаміка показника «середня очікувана тривалість життя при народженні» в Україні за останні 13 років має тенденцію до збільшення, однак невеликими темпами, тому він залишається низьким порівняно з країнами ЄС. Базові чинники разом із невідповідністю законодавства гальмують зростання показника тривалості життя населення України до рівня країн ЄС. Запропоновано осучаснення базового соціального стандарту відповідно до раціональних норм, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України, доведено необхідність забезпечення відповідного правового регулювання.
Ключові слова: дохід, тривалість життя, умови харчування, раціональна норма, набір продуктів харчування, індекс продовольчої безпеки, рівень життя, здоров’я, групи населення.
Література:
1. Human Development Report 2016. Human development for everyone // UNDP. – New York, 2016. – Р. 198–201.
2. World health statistics 2016: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals / World Health Organization.– Switzerland, 2016. – Р. 136.
3. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році // Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – С. 48, 74, 273.
4. Аналітика [Електронний ресурс] / Економічний Дискусійний Клуб. – 2016. – С. 5, 17, 19. – Ре- жим доступу : http://edclub.com.ua/analityka (дата звернення: 26.10.2017).
5. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова КМУ від 11.10. 2016 № 780 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF (дата звернення: 26.10.2017).
6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. В.В. Шафранського // МОЗ України ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2016. – С. 23–27.
7. Шушпанов Д. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров’я населення України / Дмитро Шушпанов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – С. 334–356.
8. Мельник Л.Л. Національна продовольча безпека в контексті сільськогосподарського виробництва / Л.Л. Мельник, С.В. Васильєв // Агросвіт. – 2014. – № 3. – С. 10–14.
9. World bank. Gross national income per capita 2016, Atlas method and PPP [Електронний ресурс] // World Development Indicators database. – 2016. – Режим доступу : http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
10. Демография [Електронний ресурс] // Мировой Атлас Данных. – 2016. – Режим доступу : https://knoema.ru/atlas/topics/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%-B0%D1%84%D0%B8%D1%8F (дата звернення: 26.10.2017).
11. Global food security index 2016 An annual measure of the state of global food security // The Economist Intelligence Unit Limited. – 2016. – С. 42.
12. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1999–2017) [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua/ (дата звернення: 26.10.2017).
13. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 №966-XIV. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-14 (дата звернення: 26.10.2017).
14. Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення: розпорядження КМУ від 26.05.2004 № 332-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/332-2004-%D1%80 (дата звернення: 26.10.2017).
15. Деякі питання продовольчої безпеки. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки: постанова КМУ від 05.12.2007 № 1379. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF (дата звернення: 26.10. 2017).

» pdf